ŽENSKÉ ŽIDOVSKÉ ARCHETYPY

Doporučuji vaší pozornosti stránky  https://kohenet.org/ Dozvíte se z nich, že skupina židovských žen – aktivistek v oblasti změny judaismu usilujících o rovnoprávnost a zapojení žen – založila The Hebrew Priestess Institute. Ten pořádá kursy, na kterých můžete být připravena na „hebrejskou kněžku“.
Už samo slovo „kohenet“, „kněžka“ (viz. často používané hebrejské slovo mužského rodu „kohen“, „kněz“, odtud i rozšířené příjmení) je revolucí. Není to tak dávno – a dodnes tomu tak v mnoha případech je – kdy toto slovo vyvolávalo mezi biblisty i tradičními věřícími (ať už Židy či křesťany) děs a hrůzu. Kněžky byly spojovány s předžidovskými a předkřesťanskými kulty, přičemž tyto kulty byly odsuzovány jako „pohanské“ (ve významu méněcenné, zvrhlé, špatné).

A hle, už je tu, KNĚŽKA, žena, která se plnoprávně zapojuje do duchovního vůdcovství. Připomeňme v této souvislosti také novou interpretaci biblického obratu „qdeša“, doslova „zasvěcená, posvátná“, které bylo tradičně překládáno jako „posvátná prostitutka“. Na základě ugaritských textů dochází ke změně: obrat patrně označoval ženu, která spolu s mužskými kolegy vedla kult, rituály, liturgii. Tj. výraz bychom měli překládat „kultická činovnice“. Viz. např. Hennie Marsmann, „Women in Ugarit and Israel“.
Úlohu kohenet, kněžky, popisují aktivistky jako „v moudrosti těla zakořeněné (embodied) židovské duchovní vůdcovství, tvořivost a komunita vedené z feministické perspektivy uctívající zemi“.

Na základě hluboké inspirace starověkou tradicí bylo vytvořeno „třináct archetypů žen sloužících, pečujících a posilujících duchovní komunitu prostřednictvím zakořeněné, extatické, na zemi soustředěné praxe“. Tyto archetypy jsou rozdělené nejen podle aspektů vůdkyně představujících třináct možných duchovních/životních cest ženy (netivot), které jsou jí k dispozici pro řešení úkolů života, ale i podle  faktorů prostoru, času, duše – a cesty mezi nimi.

PROSTOR: MATKY SVĚTA

NA´ARA: DÍVKA
Dívka je spojena se vzduchem a větrem. Je ztělesněním soustředěného záměru a správného činu. Přináší radost, pohyb, tanec, přátelství. Biblické archetypy: Rebeka, mladá Miriam napomáhající záchraně Mojžíše, dívky tančící u svatyně v Šílo na oslavu žní, dcery Celofchadovy.
´EM: MATKA
Matka je spojena s vodou a řekami života. Je ztělesněním lásky a péče,  přináší dary výživy, milující komunity, vášnivého naslouchání, rodičovství.
Biblické archetypy: Lea, Hagar, Jocheved, Na´ama (Noemova manželka), mana padající v poušti, Božská Matka světa.
GVIRA: PRAMATKA
„Gvira“ je hebrejským slovem pro paní, pramatku nebo královnu-matku. Pochází od kořene „gbr“, „moc, síla“, a znamená tedy „mocná, silná“. Pramatka je spojena s ohněm a duchem. Je ztělesněním moci a síly.
Biblické archetypy: Sára, Královna ze Sáby, královna-matka Ma´aka, Ester a Vašti, Judit a Jael, šibalka v humorných příbězích.

ČAS: MATKY KRUHU ŽIVOTA

MEQONENET: NAŘÍKAJÍCÍ ŽENA
Slovo „meqonenet“ znamená „ta, která naříká“, ale také „ta, která staví hnízdo“ (hebr. qen). Naříkající žena představuje ohně proměny, které přinášejí smutek, ale také často vedou ke znovuzrození. Ztělesňuje bolest změny. Přináší dary útěchy truchlícím, pohřbení mrtvého, léčení naříkajících, i dar postavit se tváří v tvář zásadním změnám. Ví, že přijde nové období života…
Biblické archetypy: Rachel, manželka velekněze Pinchase, naříkající Matka Sionu, ženy naříkající pro boha Tamuze (v knize proroka Ezechiela).
CHACHAMA: MOUDRÁ ŽENA
Moudrá žena je průvodkyní lidským životem. Ztělesňuje cestu porozumění. Je spojena s vodou, Tórou a učením. Přináší dary učení, paměti, vyprávění příběhů, moudrosti. Je spojena s přílivem a odlivem, menstruačním cyklem a jinými cykly přírody.
Biblické archetypy: moudré ženy, které tkaly látky pro svatostánek, moudrá žena z Tekoa radící Davidovi, Serach – pravnučka Jákobova, sama Moudrost z Knihy Přísloví.
MEJALEDET: PORODNÍ BÁBA
Porodní bába je spojena se vzduchem, prvním nadechnutím nové lidské bytosti. Ztělesňuje porod. Jejími dary je pomoc při porodu, zahradničení, léčení, rádcovství, vytváření jakýchkoliv nových projektů. Je spojena s růstem, stromy, zvířaty, …a se vším, co vzchází ze země.
Biblické archetypy: porodní báby Šifra a Pua, egyptské porodní báby zachraňující hebrejské děti, porodní báby pramatek, sám Svatý Budiž Požehnán, který Izrael vedl porodním kanálem Rudého moře na útěku před Egypťany.

DUŠE: MATKY POSVÁTNÉHO RITUÁLU

NEVI´A: PROROKYNĚ
„Nevi´a“ znamená „ta, která je poslána“. Představuje dech Božství a ztělesňuje inspiraci, proroctví, extatické zážitky. Jejími dary jsou hudba, bubnování, poezie, snění, extatická praxe, vizionářství, schopnost promluvit a být slyšen. Je vedena andělskými posly i božími vizemi a hledá pravdu ve prospěch svého lidu.
Biblické archetypy: prorokyně Miriam, Debora, levitské ženy tančící a bubnující v chrámu.
COVA: STRÁŽKYNĚ CHRÁMU
Kdysi dávno sloužila „cova“ jako strážkyně vstupu do svatostánku. Strážkyně jsou spojeny s vodou, věštěním, sexualitou a sebepotvrzením. Ztělesňují duch života a jejich dary jsou sebeuvědomění, smyslnost, péče o tělo a péče o posvátný prostor, provádění obřadů a rituálů. Covot přinášejí posvátné do každodenní pozemské reality.
Biblické archetypy: Eva a Lilit, Rut, ženy, které pekly koláčky pro Královnu nebes.
BA´ALAT ´OV: „ŽENA OBDAŘENÁ DUCHEM“, VĚŠTKYNĚ
Tato praxe byla ve starověkém Izraeli zakázána, nicméně v Bibli máme příběh, že Saul se za takovou věštkyní vydal, když selhaly všechny ostatní možnosti. Věštkyně ztělesňuje vnitřní schopnost spojit se se skrytými světy. Představuje ohně ukryté hluboko v zemi. Spojuje nás s našimi dary duchovní cesty. Jejími dary jsou šamanické probuzení a vhled, duchovní ochrana a schopnost strážit posvátný kruh našeho Já. K tomu nám poslouží dary zaříkání a amuletů.
Biblické archetypy: věštkyně z Ejn Dor, všechny tzv. „čarodějnice“, které bibličtí proroci odsuzují a bibličtí králové pronásledují, mimo Bibli Abajeho matka – talmudická postava rabínovy matky rádkyně, která vytvářela přívěsky a amulety.

MEZI PROSTOREM, ČASEM A DUŠÍ: MATKY CESTY

DOREŠET: HLEDAJÍCÍ ŽENA
Hledající ženu nalezneme mezi stabilitou prostoru a pohyblivostí času. Jejím úkolem je pohnout se ze svého místa, aby se mohla učit. Klade nám otázky, naslouchá, touží slyšet pravdu. Usiluje o mír a hledá cesty, jak by lidské bytosti mohly jedna druhé naslouchat. Cestuje, učí se od jiných, zapřádá rozhovory. Jejími prvky jsou pohyblivé prvky vzduchu a ohně.
V Bibli to byla Rebeka, kdo se dotazoval Boží Přítomnosti…
LECANIT: BLÁZNIVÁ ŽENA
Mezi neúprosným během času a vnitřními pravdami duše najdeme smějící se ženu. Zdánlivě pošetilý blázen, klaun, kašpárek, nám pomáhá čelit těžkým skutečnostem života. Vysmívá se přijatým „pravdám“ a troufá si říct to, co nikdo jiný nemá odvahu vyslovit. Je naším stínem, spojuje světlo a temnotu. Je naší porodní bábou – proměňuje nás, je kněžkou, která nám přináší novou vizi. Jejími dary jsou smích, bystrý úsudek, drzost, čestnost a hluboký soucit. Je vodou a vzduchem, skrytými hloubkami nevědomí a smíchem, který vynáší na povrch pravdu.
V Bibli to byla Sára, kdo se od plic bláznivě zasmál….
´OHEVET: MILUJÍCÍ ŽENA
Mezi přítomností prostoru a ohnivou říší ducha najdeme Milující ženu. Milující žena přesahuje sama sebe svojí touhou a poznáním, do kterého vkládá duši i tělo. Je nevinná i moudrá, odevzdává se své radosti zcela otevřeně. Jejím milovaným může být muž, člověk, píseň, svět, Božství,… i její vlastní duše. Je kněžkou ztělesňující kosmickou lásku celého Univerza. Jejími dary jsou otevřenost, přítomnost tady a teď. Je ohněm a vodou – vášní, emocemi, smířením protikladů prostřednictvím lásky.
V Bibli je to milenka z Písně písní: Šulamit, která vášnivě volá svého milého a touží s ním sdílet zelené lůžko…..
´OREGET: TKADLENA
Podle Bible ženy tkaly v Chrámu „batim“, dosl. „domy“ (tradiční překlad „stany“) pro bohyni Ašeru/Ženské Božství. Tkadlena tká látky, oděvy…i světy. Stejně  jako Sudičky tato tkadlena tká prostor, čas a duši do jednoho jediného celku. Ztělesňuje poznání provázanosti, spojitosti všech věcí a představuje pevnost, spolehlivost a rozmanitost země. Integruje a spojuje mnoho nitek světa. Jejími dary je spřádání příběhů, interpretací, rituálů a tradic, ale také tkaní, šití, psaní, interpretování a všechna další tvořivá umění. Dohlíží na ty činnosti, které spojují rozmanité prvky do jednoho celku.

Každá z nás během svého života může žít některý z aspektů ženy – duchovní vůdkyně, může jít po některé z jejích cest. Nechme k sobě promlouvat tyto dávné, znovuzrozené archetypy: ony samy nám v meditaci, imaginaci, vizualizaci, prostřednictvím synchronicity – vnější informace či tzv. „náhody“ , vzkážou, který zrovna potřebujeme.

Foto: irisy v Ein Kerem, rodišti Jana Ponořovatele („Křtitele“), místo magického pramene Marie/Mirjam. Irisy patří mezi mé nejoblíbenější květiny. Jejich barvy – fialová a žlutá – jsou komplementární (patřící k sobě, vibračně se vyvažující) a jsou to moje osobní aurické barvy. 

Texty zveřejněné na webu www.oheladom.cz jsou autorskými texty a překlady PhDr. Terezie Dubinové. Bez vědomí autorky a jejího psaného svolení je nelze kopírovat a přebírat na svůj web. Sdílení na FB s plným odkazem je v pořádku. Pokud  chcete texty publikovat na svém webu, dejte autorce na vědomí na mailové adrese terezie.dubinova@oheladom.cz . Děkuji.

K TÉMATU NA TOMTO WEBU: 

CELISTVOST ŽENSKÝCH ARCHETYPŮ

Lynn Gottlieb: Hlas Prorokyně

„Ta, Která Přebývá Uvnitř“ – vize Šechíny rabínky Lynn Gottlieb

JUDAISMUS UCTÍVAJÍCÍ ZEMI

Pokud se vám tento obsah líbí, můžete ho sdílet se svými přáteli

Napsat komentář