Vodnář, Merkur a rok 2021

Překlad textu španělské astroložky a terapeutky Rosany Cueto Merayo „Retrográdní Merkur ve Vodnáři: Od vzpoury k Nové Vizi a revoluci“. 

Dne 15. ledna se Merkur vydá na první ze svých retrográdních cest ve vzdušných znameních, s retrográdní zastávkou 30.ledna na 26.stupni Vodnáře a s přímým pohybem 21.února na 11.stupni Vodnáře. S důrazem kladeným v tomto roce 2021 na vzdušný živel jsme povoláváni k tomu, abychom zpochybnili (deconstruct) své myšlenky tak, aby mohlo dojít ke změně, k přechodu v Novou Vizi a přístup k novému vnitřnímu pantheonu moci. Jsme vyzýváni, abychom reformovali náš výchozí předpojatý a zaujatý pohled založený na lineárním myšlení a omezené vnímavosti, a nahradili ho jasnozřivostí, přímým vhledem a multidimenzionální vnímavostí založené na intuici – což je způsob, jakým vnímá naše duše. Za tímto účelem samozřejmě potřebujeme nějaké nové, vylepšené vnitřní zapojení (wiring), jako kdybychom měli zprostředkovávat (channel) vyšší elektrické napětí. Všichni jsme proto společně ponořeni do Hledání Vize (vision quest), abychom obdrželi nové vize, které zatím nemůžeme dokonce ani nahlédnout, ale které už jsou napsány v našem potenciálu. Ať už se jimi zabýváme více či méně vědomě, posvátný proces hledání a kladení otázek je odvěkou duchovní cestou přeladění a přeskupení. Cestou, která odhalí, co je naší nejposvátnější smlouvou s lidstvem a jak ji máme žít.

PROMÉTHEOVSKÁ VÝZVA

Velká konjunkce (setkání Saturna a Jupitera ve Vodnáři 21. prosince 2020) nastolila cyklus, ve kterém máme naplno zakoušet prométheovské oběti požadované v období přechodu mezi věkem Ryb a věkem Vodnáře v krátkém rozsahu jednoho roku. Takže očekávejme rozpad, rozvrat a ano, více chaosu, ale také nadějné nečekané průlomy a objevy. Neměli bychom přehlížet skutečnost, že i když bude možná do velké míry pandemie během roku vyřešena, stále jsme ve věku psychických virů, dezinformací, chybných informací, propagandy, popírání reality, politického tribalismu a mnoha dalších nedořešených záležitostí. Jak v tomto období karmického obratu pro lidstvo se chce každý z nás vztahovat k této komplexní realitě? Jak ji i sebe my všichni můžeme léčit? To bude naše největší prométheovská výzva.
V každém případě leží nebesům na srdci vždy náš nejlepší zájem: dochází k synchronicitě a retrográdní Merkur se nachází ve vzdušném znamení. Takže můžeme  stále více a více kultivovat otevřenost a aktivovat mnohosmyslové rozšířené myšlení, abychom viděli širší pravdy a další reality za naším omezeným – a destruktivním – obzorem. Naše schopnost prolomit omezení a tvořit nové systémy pochází z naší schopnosti používat při vnímání rádius 360ti stupňů – a nikoli ulpět v lineárním duálním rámci.

KOSMICKÝ PLÁN LIDSTVA

Obecně řečeno ohlašují retrográdní pohyby planet fáze rozpadu. A Hermés (řecká obdoba Merkura) nyní představuje vodnářské meta-téma: činí důrazné prohlášení naší potřeby oddělit se od dosavadního způsobu myšlení a vnímání, procesování, zpracovávání informace tak, abychom mohli opustit všechny myšlenkové vzorce, které nám už dále neslouží. V kosmickém plánu lidstva je úkol opustit kmenové myšlení a otevřít prostor pro nezávislé myšlení.
Co přesně jsou myšlenkové vzorce, které máme revidovat a napravit? Ty, které nedokáží přijmout Novou Vizi. Jako lidstvo máme potenciál pro 360ti stupňové multidimenzionální myšlení. Všichni máme vnitřní schopnost myslet nejen lineárním způsobem, ale dokážeme i přijímat a zpracovávat informace symbolickým, multidimenzionálním způsobem. Nicméně většina z nás se necítí dostatečně silná a sebevědomá (empowered) – nebo si to prostě zatím nepřeje, aby tuto kapacitu používala a rozšířila sama sebe skrze smysl pro posvátnou vizi. Místo toho máme sklon degradovat tyto magické schopnosti vnímání a přisuzovat je pouze géniům, vizionářům, osvoboditelům a lidem, které kolektivně označujeme jako „výjimečné“. Promítáme tak na ně svoji vlastní zářící jedinečnost a odmítáme ji – jako kdyby byla výsadou pouze hrstky vyvolených. Ve skutečnosti je tato schopnost (genie, dosl. duch či džin) ukryta v každém z nás a čeká, kdy se bude moci projevit. Tématem jak malých, tak velkých cyklů proto bude revoluční probuzení našich myslí tak, aby byly připravené na mnohosmyslovou, nelineární vnímavost a aktivovaly posvátný pohled v nás. Tento záměr byl obsažen již v karmických progresích událostí a našich prožitků v roce 2020. Především se vyjevilo téma naší vnitřní vzpoury. Zatímco vzpoura je konfrontace se starými systémy, revoluce je o vytváření nového systému, který nastoluje více rovnostářská pravidla. K pochopení témat, která dnes potřebuje svoboda a o čem je proces od vzpoury k revoluci, doporučuji přečíst si můj text o archetypu Rebela:https://www.astro.com/astrology/in_rcmsatjup_e.htm 

ARCHETYP VIZIONÁŘE

Vodnářská energie se šíří díky intuitivní Mysli a mezidimenzionálnímu myšlení,  a proto nyní potřebujeme vědomě se ponořit do otázky: Co v nás určuje, co vidíme? Protože naše skutečná revoluce se vždy odehrává, kdykoli se dostaneme do sférické (nelineární), intuitivní vize, jak spolutvořit své životy. Právě toto uvedení a zasvěcení do posvátného pohledu nám přináší skutečnou svobodu. Jde o osvobození, které začíná uvnitř nás, když se našich individuálních myslí dotkne Světlo a spustí organický tok (flow) společenské transformace. (Všimněte si prosím, že pořadí okolností a činitelů neovlivňuje výsledek.)
Připomeňme poklad, který pro nás představuje kniha (lékařky a léčitelky) Caroline Myss „Posvátné smlouvy“ (vyšlo česky v nakladatelství DharmaGaia roku 2018). Její pohled na dva archetypy znamení Vodnáře, Vizionáře a Osvoboditele, nám dává plný intutivní pocit, co oživuje pole naší duše (psychic field) v tuto klíčovou chvíli naší lidské evoluce. O archetypu Vizionáře Myss říká:

„…Představme si možnosti, které jsou za obzorem našeho individuálního života a z nichž má prospěch celá společnost. Vizionář zvědomuje, co by mohlo být, kdyby byly učiněny určité volby, nebo co je nevyhnutelné, když už určité volby byly učiněny. …Jak Vizionář, tak Prorok dávají své schopnosti lidstvu, nikoli sobě samým pro osobní účel. Ale zatímco mnoho Proroků je odmítnuto skupinou, ke které byli vysláni, aby ji osvítili, Vizionáři jsou oslavováni pro svoji schopnost vidět, co se nachází za obzorem. Stínová energie Proroka nebo Vizionáře se projevuje jako ochota prodat vizionářské schopnosti za nejvyšší nabídku nebo obměnit vizi tak, aby byla pro společnost přijatelná. V extrémních případech mohou poškozené vize svést celé společnosti do vražedného a ničivého běsnění. Potom je archetyp Vizionáře nahrazen archetypem Ničitele, jak se tomu stalo např. u Hitlera, Stalina či Maa.“

ARCHETYP OSVOBODITELE

O archetypu Osvoboditele Myss píše:

„Myslíme si, že Osvoboditelé jsou velcí vojenští či političtí vůdci, kteří osvobozují celou zemi nebo národ z podřízenosti. Vůdci, jako byli Mahatma Gandhi, Abraham Lincoln, Simon Bolívar ve Venezuele, Nelson Mandela, či – podle vaší politiky – Lenin, Castro, Che Guevara. Nicméně v každodenním životě mohou podobnou roli hrát v menším měřítku různí lidé. Pomáhají nám osvobodit se z tyranie vzorců negativního myšlení a přesvědčení, z tyranie, kterou jsme na sebe uvalili my sami. Osvobozují nás z duchovní lenosti a netečnosti, ze špatné výživy, ničivých vztahů, ze závislého chování. Tento archetyp může být nedocenitelným spojencem při osvobozování ze starých, zakořeněných názorů a postojů, které nás ovládají podobně jako okupační koloniální armády. Ježíš, Mohamed či Buddha byli Osvoboditelé, protože ve své době a ve své společnosti nabízeli jiné možnosti než násilí, utrpení a duchovní stagnaci. Avšak nemusíte být charismatický vůdce, abyste rozvinuli tento archetyp! Tisíce lidí se účastnilo kampaní za vítězství svobody od různých druhů útlaku … Stín Osvoboditele nás po osvobození z jedné tyranie uvrhne do své vlastní tyranie. Jsou to korporátní, političtí, náboženští a duchovní vůdci, kteří mluví o svobodě, ale je to jenom jejich způsob, jak zvýšit svoji osobní důležitost.“

CO JE SKUTEČNÁ SVOBODA

Co tedy právě nyní znamená svoboda? To je otázka, kterou nám retrográdní Merkur klade. Během následujících týdnů až do 14.března, kdy se uzavře fáze integrace retrográdního Merkura ve Vodnáři, potřebujeme pochopit, že Vize není něco, co přichází z naší mysli. Přichází z něčeho mnohem většího. Potřebujeme pochopit, že naše myšlenkové nastavení nyní není schopné vtvořit Vizi, kterou potřebujeme. Je čas překročit dosavadní fungování naší mysli a použít kanály představivosti a intuice – kanály, které potom informují naši mysl. Pak můžeme obdržet novou Vizi.

Toto uvědomění může být nepříjemnou výzvou. Zároveň je zahájením procesu posvátného vhledu, který pramení v každém z nás. A je také činem skutečné vzpoury, která zasadí semena statu quo, uspořádání, které bude více celostní, aby se mohla vynořit nová pravidla a nová moc. Celý proces ale vyžaduje novou archetypální dynamiku, neboť vysoké napětí vždy vyžaduje nové, mocnější zapojení v jakémkoli elektrickém okruhu.

Rok 2021 nás tak bude učit archetypálním vzorcům komunikace, rozhodovacích procesů a vzájemných vztahů. Potřebujeme si všímat, jak naše mysl vytváří asociace a jak funguje karma omezeného myšlení – karma, která nás bude celý rok provázet. Potřebujeme nahlédnout a pochopit různými způsoby užitečnost naší mysli i skutečnost, jak nás určitá zjednodušení typu „promyslet si věci“ nebo „myslet mimo naučený rámec“ (think out of the box) omezují. Ve skutečnosti „myslet mimo naučený rámec“ (angl. doslova „myslet mimo krabici“) není možné, protože mysl sama je „rámec“,  „krabice“, a proto potřebuje zapojit do myšlení třetí smysl, a tím je intuice. Jak ale říkají alchymisté, tertium non datur (obecně: „třetí možnost neexistuje, tj. buď platí A, nebo B“): intuice není něco samozřejmého, daného. Je to vrozená či naučená schopnost, kterou každý z nás potřebuje rozvíjet. Nemáme ji samozřejmě samu od sebe.

ODHALOVÁNÍ VNITŘNÍCH PŘEKÁŽEK

Abychom mohli postupně rozvíjet svoji intuici a aktivovat tak náš Posvátný Vhled, jsme retrográdními planetami ve vzdušném živlu vyzýváni, abychom se podívali, kde jsou naše mysli nemocné, odpojené od reality, odloučené od skutečnosti a mystické pravdy. Je čas si uvědomit, jak byly naše mysli zneužity (hijacked) stínovými archetypy, jak jsme z potenciálu soucítění a 360ti stupňového myšlení spadli do dualistického myšlení a posuzování, projekce, hledání obětních beránků, obviňování druhých, a podobně. Je potřeba si být vědom okolností, ve kterých nejsme schopní ovládnout spouštění těchto vzorců, a tedy opakujeme stále dokola naše chování, ztrácíme spojení s vědomou volbou, ke škodě vlastní i veškerého dění.

Proto je rozhodující částí Hledání Vize proces, kdy rozeznáme a vidíme vlastní lineární vnímání, omezující nás na úrovni 1.,2. nebo 3. dimenze a neumožňující nám zakoušet přístup k multidimenzionálnímu vnímání. Jde o dveře k našemu Stínu – a jimi se můžeme dostat k Nové Vizi. Položme si otázky jako:

„Jak lidé s lineárním myšlením vidí události? Jak moc můžeme důvěřovat své mysli? Odkud pocházejí naše vize, vize, které prakticky nejdou realizovat?“

Pomohou nám najít naše ukazatele reality a pravdy. Retrográdní Merkur ve Vodnáři nám k tomu dává skvělou příležitost. Nezmeškejte ji a využijte kvalitu tohoto času k tomu, abyste poznali své archetypy, živé síly ve vás, které tvoří a předkládají vaše myšlenky! Vaše myšlenky jsou služební vozem vlaku reality, kterou v každou chvíli tvoříte, zatímco archetypální vzorce jsou motorem.

OSOBNÍ SMLOUVA DUŠE JE UZAVŘENA S KOLEKTIVEM LIDSTVA

Vodnářský úkol zní: rozpoznejte tyto zděděné, pokřivené, sabotující vzorce, zpracujte je a opusťte je, a aktivujte nové vzorce, které jsou tvořivější a podporují život. To je revoluční proces, ve který doufá celé lidstvo – a vy s ním máte svoji osobní Smlouvu Duše. Jestliže čtete tento článek, není to náhoda: je to patrně proto, že je vaším osudem stát se paprskem světla. Nebo přesněji, nositelem světla.
Všichni máme osobní smlouvu pomáhající vývoji společnosti. A Hermés se vás ptá: „Která smlouva je ta vaše?“

Originál textu najdete zde: https://www.astro.com/astrology/in_rcmmercuryrx_e.htm 

Texty zveřejněné na webu www.oheladom.cz jsou autorskými texty a překlady PhDr. Terezie Dubinové. Bez vědomí autorky a jejího psaného svolení je nelze kopírovat a přebírat na svůj web. Sdílení na FB s plným odkazem je v pořádku. Pokud  chcete texty publikovat na svém webu, dejte autorce na vědomí na mailové adrese terezie.dubinova@oheladom.cz . Děkuji.

K TÉMATU NA TOMTO WEBU: 

LIZ GREENE o astrologii a vědomí

Kvantový fyzik o spojení vědy a spirituality

Pokud se vám tento obsah líbí, můžete ho sdílet se svými přáteli

One Reply to “Vodnář, Merkur a rok 2021”

  1. Marcela Hufová says: Odpovědět

    Po přečtení slova „deconstruct“, hned v prvním odstavci, se mi rozjela tato představa:
    Máme kachličku, řekněme béžovou, lesklou, dokonale čtvercovou. Co musíme udělat? Vzít kladívko a rozbít ji na malé kousky. Uff – chce to odvahu, že? Potom se budeme muset postupně těchto béžových kousků vzdávat a necháme si jich jen pár. Ale místo nich se k nám budou dostávat jiné, různě barevné kousky, z různých materiálů. Občas se nám bude zdát, že tento křiklavý kousek, který jsme právě dostali se přece nemůže absolutně hodit do celku a bude nám chvíli trvat, než tyto nové kombinace přijmeme.. A začneme nové kousky k sobě pomalu, intuitivně, lepit, bez plánku, jak by měl výsledek vypadat.
    Co vznikne? Rozhodne ne plochá jednobarevná kachlička, ale prostorová barevná skulptura.
    Tvoření zdar :-), Marcela z Mohelnice, s Venuší na MC

Napsat komentář