Kvantový fyzik o spojení vědy a spirituality

Kamarádka mne upozornila na přednášky kvantového fyzika a „aktivisty“, jak sám sebe nazývá, Amita Goswamiho. Film „Kvantový aktivista“ mne velmi zaujal, mj. proto, že odpovídá na určité otázky nové spirituality, nad kterými jsem dumala, a také proto, že otevírá vstup do nové spirituality S VELKOU ÚCTOU ke spiritualitě minulé. Jak jsem přepisovala a přemítala, nemohla jsem se ubránit vzpomínce na film „Interstellar…“ Hezké počtení a přemítání i vám, milí čtenáři!

„VĚDOMÍ, A NIKOLIV HMOTA, JE ZÁKLADNOU BYTÍ.

Hmota se skládá z možností vědomí. Vědomí není vytvořeno mozkem, ale mozek je vytvořen vědomím. Vědmá volba už není nadále dualistickým činem vědomí a hmoty. Dualismus už není nadále potřebný, protože vědomí si vybírá jenom možnost, která je sama o sobě její vlastní možností. Žádné úsilí není potřeba. Žádný čin není potřeba. Je to prostě volba. Žádný přenos energie. Měním své vnímání – když se dívám na obraz, vidím pokaždé něco jiného, ale obraz sám se nemění. Takto si vědomí může vybírat z hmotných možností. A co je vědomí? My jsme vědomí.

VĚDOMÍ JE JEMNÉ POVAHY.

Hmotné předměty jsou možnostmi. Co potřebujeme udělat, abychom zmanifestovali možnost? Vědomí je jemněhmotné. Není to naše okamžité vědomí, které bezprostředně zažíváme. Okamžité vědomí, které zažíváme, se nazývá mým egem. Je potřeba rozlišovat záměr ega a záměr jemněhmotného vědomí. Záměr je součástí obvyklého stavu vědomí. A vědomí si nevybírá v obvyklém stavu vědomí. V egu máme velmi omezené možnosti. Máme sice možnosti, ale typu „jakou chcete příchuť zmrzliny“? Nemáme možnost vybrat si něco SKUTEČNĚ NOVÉHO. Výběry ega jsou omezenou volbou. Závisí na minulých vědomostech a zkušenostech, které jsme prožívali. Proto nemůžeme mít v egu svobodnou volbu. Vědomá volba, která obsahuje přeměnu možnosti do skutečnosti, je jemnější. Děje se to na jemněhmotné úrovni našeho vědomí.

OTÁZKA TEDY JE, KDO VOLÍ?

Mystici říkají, že je to Bůh, kdo tvoří skutečnost. Tedy vědomí – slovo Bůh často označuje tvořivou stránku vědomí. Stejně to říká kvantová fyzika: Volba se děje z nelokálního vědomí. Je to zároveň kvantové vědomí i Bůh mystiků. Za naším osobním já existuje kosmické Já – kosmické vědomí. Vědomí je tak propojené. Tím ve skutečnosti jsme. Obyčejní věřící Boha oddělují, ale mystici říkají, že nelokální vědomí se v procesu tvoření stává nejen objektem, který pozorujeme, ale také subjektem. Neexistuje nic víc než vědomí. Subjekt i objekt, pozorující i pozorovaný, pochází z vědomí. Dualita, kterou vidíme, oddělenost pozorovaného od pozorovatele, je jenom zdání.
Mozek je základní věcí pro zkolabování možnosti do skutečné události. Ale toto zhroucení je základem pro to, aby mozek byl skutečný, aby se zhmotnil pro pozorovatele. Vypadá to jako nekonečný kruh v logice. Nazývá se to Tangled Hierarchy – spletitá nebo zašmodrchaná hierarchie/ posloupnost. Připomínám, že kvantová fyzika pracuje s představou hmoty jako zároveň částice a zároveň vlny, tj. bytí a pohybu, ženské a mužské polarity, což odpovídá kosmické pulsaci. Tady vkládám text Goswamiho na FB z 19. prosince 2014: „Když tvůj mozek rozezná něco vně tebe, udělá obraz, jistě, ale kdo se na ten obraz dívá? Ty jako malinký človíček sedící vzadu v mozku? Jestliže ano, potom kdo se dívá na tohoto človíčka? Záhada je vyřešena pomocí SPLETITÉ POSLOUPNOSTI: pro mozek se pozorovatel stává pozorovaným, vědomí se ztotožní s mozkem, zanechá dojem/otisk, že jsi tu pouze ty, kdo se dívá na objekt, a ten je od tebe oddělený.“

NEVYBÍRÁME V NAŠÍ INDIVIDUALITĚ, KTEROU NAZÝVÁME EGO.

Vzadu na pozadí existuje Jednota. Všichni jsme spojeni v nějakém místě, kde je kosmické všeobsahující vědomí. Jestliže výběr nastává v tomto kosmickém vědomí, pak toto kosmické vědomí může být zcela objektivní a nestranné. Může vybírat a dávat tvému příteli stejný podíl „zelené na semaforu“.“ (Goswami dával příklad z nekvantové reality, kdy dvě auta stojí na křižovatce naproti sobě a obě chtějí mít zelenou. V 3D realitě to není možné, srazila by se. Kdyby si všichni přáli mít BMW, jak by Země dopadla? Proto se tato přání nemohou splnit.) „A navíc si kosmické vědomí může ponechat speciální část pro nouzové případy, kdy je potřeba tvořit nově a s naléhavostí. Např. když vezete svého nemocného přítele do nemocnice. Máme zkušenosti se zvláštními případy, kdy byla zelená na semaforech po celou cestu. V těchto nouzových situacích spolupracují věci, naprosto nevysvětlitelným způsobem. Vědomí ponechává prostor pro tyto tvořivé události, a zároveň se stává velmi deterministické, přesně vymezující a zákonité, v případech obvyklých, průměrných situací. To je důvodem, proč v kvantvé mechanice při velkém množství událostí vychází jako výsledek průměrná odpověď. Proto je kvantová fyzika schopná předpovídat. Schopnost předpovídat je tou silou, která dělá kvantovou fyziku tak mocným nástrojem. A přesto si kvantová fyzika nechává prostor pro osobní výběr vědomí, aby si udrželo možnost tvořivosti.

MUSÍME SE DOSTAT DO ZMĚNĚNÉHO STAVU VĚDOMÍ, KDE MŮŽEME POMOCÍ ZÁMĚRU LEDACOS VYTVOŘIT.

Mozky umí komunikovat nelokálně. Dokazuje to, že vědomí je skutečně nelokální. Je kosmické. Na Mexico University dělali pokus, kdy dva lidé nejprve dvacet minut meditovali se záměrem, že budou vnímat společný obsah, mimo čas a prostor. Pak je zavřeli do komor neprostupných pro elektromagnetické vlny,tj. pro signály. Jednomu pustili barevná světla, která spustila činnost jeho mozku. Tato činnost se zobrazila přes elektrody na hlavě na obrazovce počítače v grafu. Druhý člověk za chvíli vykázal tutéž aktivitu mozku s téměř stejnou křivkou v grafu.

JEMNĚHMOTNÉ TĚLO NENÍ DUALISTICKÉ, POKUD PŘEMÝŠLÍME V TERMÍNECH VĚDOMÍ A JEHO PRAVDĚPODOBNOSTI.

Když vědomí zkolabuje, zhroutí se na některou ze svých možností, dostáváme smyslové vjemy, myšlení, pocity a intuici. To, že obojí, jak mysl, tak mozek, jsou možnostmi vědomí, okamžitě řeší celý problém. Našli jsme zprostředkovatele, prostředníka. Je jím nelokální vědmí. To zprostředkovává interakci mezi myslí, mozkem, mezi myslí a fyzičnem, mezi vitálním a supramentálním. Všechno je spojeno vědomím.

VITÁLNÍ ŽIVOTNÍ ENERGIE JE SPOJENA S POHYBEM MORFOGENETICKÉHO POLE.

(Wiki: „Morfogenetické pole dle Sheldrakeovy definice je morfické pole živých organismů, které kromě charakteru a tvaru odráží též jejich chování a vztahy mezi jinými organismy.“) Když cítíme pohyb morfogenetického pole, je to otisk orgánu (blueprint of an organ). Cítíme tento pohyb a nazýváme ho pocitem. Proč jsou orgány spojeny s těmito pocity? Orgány představují vitální tělo, které má v sobě při vytváření orgánů zabudovatý plán celého těla. Takže pocity musí být spojeny s funkcemi orgánů, které tvoří reprezentaci morfogenetického pole.“ (Tato pasáž je pro mne zajímavá, neboť když při astroterapii pracuji s tělem klientky/klienta, je to právě o pocitech v těle a o sdíleném vnímání těchto pocitů v morfogenetickém poli.pozn. TD)

„KDYŽ MLUVÍME O POCITECH, PODÍVEJME SE NA ČAKRU SRDCE.

Každý chce dostat energii do svého srdce. O čem je srdeční čakra? Na prvním místě o romantické lásce. Proč je přiřazována k lásce? Říkal jsem, že tam vždy existuje nějaký orgán. Avšak tím orgánem, který přísluší srdeční čakře, není srdce. Tím orgánem je brzlík (thymus). Žláza brzlík tvoří největší část našeho imunitního systému. A za co je imunitní systém odpovědný? Pomáhá nám rozlišit, kdo jsem já a kdo už ne. Nyní předpokládejme, že náš imunitní systém přijme někoho jiného. Tomu odpovídá, že cítíme vitální životní energii morfogenetického pole, které bylo otiskem důležité žlázy imunitního systému – brzlíku. Pocitem je romantická láska. TY JSI JÁ. Tímto způsobem je vitální životní energie spojena s našimi pocity.(Připomínám, že mezi dvanácti ženskými archetypy spojenými s energetickými centry je i nové – po r.2000 – probuzené energetické centrum brzlíku, tj. včetně srdce. Původně šlo o transpersonální čakru, která sestoupila do těla za účelem LÉČENÍ. Archetypem této čakry je „Žena – léčitelka“. Má tyrkysovou barvu. pozn. TD)

JESTLIŽE SI PAMATUJEME POCIT, KDY JE SRDEČNÍ ČAKRA PŘEPLNĚNA DOBROU VITÁLNÍ ŽIVOTNÍ ENERGIÍ (ŘÍKÁME, ŽE MÁME OTEVŘENOU SRDEČNÍ ČAKRU), CO SE STANE?

Jestliže přistupujeme ke všem našim mezilidským vztahům s otevřenou srdeční čakrou, s kladnými pocity lásky…, co se stane? Automaticky máme možnost přistupovat k řešení konfliktů novým způsobem. Vyrostli jsme ve stejné kultuře a jsme zvyklí interpretovat význam událostí a situací stejným způsobem. A s tím je problém. Problémem je, že se jednoduše neumíme dostat přes tato společenská podmínění. Jsou to tato podmínění, která činí naše jemněhmotné tělo individuálním. Jemněhmotné tělo není strukturou, konstrukcí, ale funkcí. Každý z nás funguje rozdílně, při zacházení s jemněhmotným. Myslíme různě. Vyvíjíme rozdílné druhy charakteru, rozdílné druhy podmíněných vzorců chování. A právě tyto vzory se stěhují z jedné inkarnace do další.

ALE JAK SE POTOM MŮŽEME STÁT TVŮRČÍMI?

V těch lucidních chvílích, když se procházíme po pláži nebo jdeme lesem. V těchto blažených chvílích vstupujeme do našeho podvědomí. Nepřiřazujeme naše prožívání k žádným vzpomínkám. V tu chvíli přichází nádherná lucidní zkušenost přítomného okamžiku (v duchovních tradicích nazýváno např. „satori“, „samadhi“, či „sestoupení Ducha svatého“). Jsou to chvíle vesmírného vědomí. V této chvíli si uvědomuji, že nejsem izolovanou individualitou. Jsem celým Světem.

TAJEMSTVÍ TVOŘIVOSTI.

Zaprvé, ustanovíme, že vědomí je základnou bytí. Zadruhé, ustanovíme, že vědomí nemá jenom hmotné složky. Má složky mentální, vitální a supramentální. Jak zkoumat tyto části za našimi podmíněními? A tvořivost je na světě. První stadium je příprava. Jdete na přednášku, čtete knihy… Během přípravy se aklimatizujete, seznámíte se s tím, co už je známo. Pak, jak to nazývají výzkumníci tvořivosti, jen na tom „sedíte“. Doba inkubace. Stejně jako pták sedí na vejcích a nic nedělá. Tomu je pro moderního člověka, zvyklého na styl života „konat, konat, konat“, trochu obtížné uvěřit. Jste jednoduše přesvědčeni o tom, že konání je důležité a že bytí je druhotné. Ale výzkumníci tvořivosti zjišťují něco jiného. Zjišťují, že bytí je stejně důležité. Konání znamená, že proměňujete možnost ve skutečnost. A v době mezi konáním se děje co? Pravděpodobnosti materializace se zvětšují. Možnosti se rozrůstají. Když je více možností, ze kterých si mohu vybírat, moje šance, že si vyberu správnou možnost, která vyřeší můj problém, je větší. Proto musíme mezi konáním nechat nějaký volný čas. Ale ne moc, abychom neztratili zaměření. Zapomněli bychom, jaká byla otázka.

ELEKTRONY NEMAJÍ SVOBODNOU VŮLI, ALE MY JI MÁME.

Ale nemáme ji v našem egu, máme ji v tom, co mysticismus nazývá Bůh nebo Kosmické (kvantové) vědomí. Elektron, když přeskakuje z jedné oběžné dráhy kolem jádra na jinou, neprochází prostorem mezi drahami. Vy to takto neumíte, ale ve vaší mysli to možné je – v podobě kvantového skoku. Jde o to, že tvořivost, o které mluvíme, je mentální tvořivost. Tvořivost mysli. Jak je to s heslem „My vytváříme naši vlastní realitu“, které v 70.letech razil kvantový fyzik a propagátor Fred Alan Wolf? Je potřeba ho poupravit. My si vybíráme naši vlastní realitu. Manifestujeme věci podle našeho výběru. Ale výběr by neměl být výběrem osobního ega. Záměry fungují, ale záměry obyčejného ega nefungují. Záměry tedy nefungují, pokud se nevydáme za naše ego. Ale jestliže můžeme nějak manifestovat kolektivní, nelokální vědomí, vytvářet naše záměry na základě nelokálního vědomí, tedy jestliže náš osobní záměr rezonuje s nelokálním vědomím, pak se záměry stanou skutečnými. Pouze když můj záměr rezonuje se záměrem celku, s „božím záměrem“, pak se záměr zmanifestuje. Rozlišovat toto je velmi důležité.

EGO SE SNAŽÍ KAŽDÝ KONFLIKT ŘEŠIT OKAMŽITĚ.

Ale předpokládejme, že to neuděláme. Konflikt na chvíli pozdržíme. V této časové mezeře se můžeme od bojování posunout k novým možnostem. Jakmile nové možnosti přijdou do našeho nevědomí, kdo je přijde zpracovat? Kdo může vytvořit nové? Ego miluje to staré. Jenom „Bůh“ to může vytvořit. Bůh přichází a tvoří – v tvořivém kvantovém skoku, ve vhledu. Při takovém tvoření se stáváme novými bytostmi, lepšími než předtím. Je v tom ale jeden malý háček (little tricker): musíme střídat okamžiky konání v modu ega a bytí v modu Boha. („It´s not Do do do or Be be be, but Do Be Do Be Do Be.“) Navrhuji nový životní styl. Střídání bytí a konání.

KDYŽ PŘIJÍMÁME SPIRITUALITU/DUCHOVNÍ SVĚT, ZNOVU A ZNOVU SE ZDE VYSKYTUJE JEDEN PROBLÉM.

Opakuje se, protože naše myšlení o věcech je tak omezené. Myslíme si, že Bůh by měl být dokonalý. Někteří lidé jsou naštvaní nebo deprimovaní, že Bůh je nedokonalý. Jak by Bůh mohl být nedokonalý?!? Když vidí ve světě krutosti, jsou naštvaní. Jak by Bůh mohl dovolit zabít tolik lidí? Chybí zde pochopení, že dokonalost Boha existuje pouze v nemanifestovaném, v nestvořeném. Vědomí je základnou všech bytostí a všechny možnosti existují na této základně. Když jsou všechny možnosti přítomny, dostáváme dokonalost. Je důležité pochopit, že Bůh je dokonalý v oblastech možností, kde všechny možnosti existují najednou a kde žádná z nich nemůže nastat. K tomu, aby možnost nastala, je potřeba, aby došlo k omezením. Manifestace vyžaduje omezení, aby vytvořila čas. Vyvíjíme se směrem k dokonalosti. To je základní myšlenka revoluce. Zažíváme omezení, abychom mohli manifestovat, ale pak v manifestovaném stvořeném světě se tato omezení snažíme překonat, čímž vytváříme evoluci. Evoluci vyjadřující proces tvoření, kdy lepší a lepší vyjádření jemněhmotné reality jsou ztvárněny ve fyzické realitě.

EXISTUJÍ MOŽNOSTI, JAK ZMĚNIT LIDSTVO, OBJEVENÉ BIOLOGY A PODPOROVANÉ VÝSLEDKY KVANTOVÉ FYZIKY.

Musíme je zažít využívat. Morfogenetická pole se modifikují a mění. Celé lidstvo jako celek začíná dědit tato morfogenetická pole a vytváří si nová těla a orgány. Co se stane, až celé lidstvo rozvine nové schopnosti mozkových okruhů, které odpovídají novému chování? Domnívám se, že se přeorientujeme na pozitivní emoce. Nejprve nově začneme přistupovat k mezilidské lásce. Dále budeme mnohem více oceňovat intuici, což je příprava na to, abychom začali více vnímat supramentální svět.

MATERIALISTICKÝ SVĚTONÁZOR ROZVRÁTIL NAŠE VZTAHY, NAŠE SPOJENÍ S VĚDOMÍM CELKU.

Jestliže ničíme životní prostředí, je to jasný důkaz oddělení a separace. MY jsme životní prostředí. Jestliže vnímám jednotu, pak vnímám, že musím životní prostředí chránit. Abychom to napravili, je potřeba rozpoznat, že my také máme skryté materialistické sklony v našem způsobu, jak k věcem přistupujeme. My se také často přikláníme k negativním emocím více než k pozitivním, a proto se nejprve potřebujeme změnit my sami. Zaměřovat se na pozitivní věci. Jestliže k věcem přistupujeme s láskou, ostatní lidé to také budou vnímat. Zatím se vyvíjeme pouze v naší mysli. Jsme v etapě mentálního vývoje, kde zkoušíme vyřešit každý problém racionálně. Ale to nestačí. Musíme se změnit tak, abychom vývoj urychlili, ne ignorovali: konali a byli, konali a byli. Jak říkají mystici: začni u sebe. Když se změníš ty, může se změnit celý svět. Já přidávám: také si vždy vzpomeň na ostatní. Ty a já jsme spojeni. Nechme věci plynout a nechme naše mozkové okruhy v pozitivních emocích. Prostě to dělejme. Praktikujme. Buďme chvíli s Bohem, chvíli s egem, buďme i konejme, a nechme tímto tancem vznikat tvořivé činy transformace. Vytvořme kritické množství praktikujících lidí. Tak můžeme dosáhnout zesílení sestupné příčinnosti obrovského rozsahu.“

Přepis titulků filmu KVANTOVÝ AKTIVISTA, který můžete najít zde: https://www.youtube.com/watch?v=BFd3luPKPX4 nebo na webu vytvořeném u příležitosti návštěvy Amita Goswamiho v České republice na podzim t.r. www.kvantovyaktivista.cz . Tento překlad není můj, jméno překladatele bohužel v závěrečných titulcích nebylo. Některá vyjádření jsem upravila. Moje jsou dodatky psané kurzívou.

Více o Amitu Goswamim: http://www.amitgoswami.org/

VELKÉ DÍKY PATŘÍ KAMARÁDCE LARISE, KTERÁ NA PŘEDNÁŠCE AMITA GOSWAMIHO V ČR BYLA A UPOZORNILA MNE NA VIDEA S JEHO PŘEDNÁŠKAMI. Lari, díky za všechno:-)

Texty zveřejněné na webu www.oheladom.cz jsou autorskými texty a překlady PhDr. Terezie Dubinové. Bez vědomí autorky a jejího psaného svolení je nelze kopírovat a přebírat na svůj web. Sdílení na FB s plným odkazem je v pořádku. Pokud  chcete texty publikovat na svém webu, dejte autorce na vědomí na mailové adrese terezie.dubinova@oheladom.cz . Děkuji.

K TÉMATU NA TOMTO WEBU.

INTERSTELLAR víc než sci-fi

Pokud se vám tento obsah líbí, můžete ho sdílet se svými přáteli

Napsat komentář