ASTROLOGIE A JUDAISMUS: včera a dnes

Nedávno jsem měla příležitost přednášet římskokatolickým farářů našeho regionu. Po přednášce jsem byla pozvána na oběd, který jsem ráda s krabičkou vlastního zeleninového jídla absolvovala jako společenskou událost. Po obědě se rozproudila příjemně spontánní diskuse. Padaly stesky nad stavem současné společnosti (připomněla  jsem historicky unikátní možnost svobodné volby ovlivňovat svůj vlastní život) a nad jejím odklonem od duchovních hodnot (upozorňovala jsem, že  jsou často jiné, než by si křesťanští faráři z pověření svých církví přáli). Vše v klidném, přátelském duchu. No a mimo jiné si jistý mladý farář posteskl, že dnešní lidi zajímají „spíše takové nesmysly jako je astrologie“ než skutečná duchovnost.
Bráním se propadnout chmurám nad stavem společnosti – i já jsem její součástí a na vlastní kůži vím, jak je těžké žít skutečně svobodně a v souladu s energií, kterou křesťané nazývají Bohem. Mnoho lidí se snaží, ale sevření starých i nových mocenských systémů, karmy a rodinné, rodové a kolektivní zátěže je nad jejich síly. Popravdě řečeno si toto zatížení často ani neuvědomují. Možná ho v době kolektivní „temné noci duše“ nevidí. Ale informací a signálů, podpory a pomoci k nám už dlouho přichází víc a víc a nemohu se zbavit dojmu, že dnes už nevidí pouze ten, kdo prostě nechce vidět. Na nějaké úrovni jako kdyby se duše každého z nás již rozhodla, zda setrvá na staré úrovni, nebo se vydá do neprobádaných vod nové reality ke své hlubší realizaci a svobodě. A právě astrologie ve své určité podobě může být jedním ze způsobů, která na této cestě každému jednotlivému poutníkovi pomůže.

DOLOŽITELNÉ POČÁTKY ASTROLOGIE

Astrologie je stará věda z dob, kdy lidé ještě žili v mytické realitě, v souladu s energií vesmíru a stvořeného světa. Vnímali sounáležitost všeho dění, jev, který Carl Gustav Jung nazval synchronicitou: „vše souvisí se vším“, „jak nahoře, tak dole“. Jsme součástí vesmíru a rezonujeme jeho energiemi. Ve chvíli, kdy se člověk uvědoměním si sebe sama a své svobodné vůle vydělil z prvotní jednoty (opuštění Gan Eden, zahrady „ráje“), nahlíží při svém vývoji v dualitě svět jakoby „zvenčí“. Ten k němu promlouvá symbolickým jazykem, jde jenom o to, naučit se jej číst a interpretovat.
Počátky astrologie jsou zahaleny mlhou tajemství. Kdybychom do ní vstoupili, ocitli bychom se na tenkém ledě důkazy nedoložitelných teorií. Osobně důvěřuji channelingům Barbary Marciniak, regresím  a autoregresím pracovníků světla o kontaktu obyvatel Země s mimozemskými bytostmi, v neposlední řadě i díky podpoře zpráv mýtů a Bible, ale chápu, že pro někoho je tento způsob výzkumu obtížně přijatelný. To nic nemění na jeho významu. První písemně zachycené zprávy z našeho kulturního okruhu pocházejí z Mezopotámie. Astronomická pozorování zde probíhala od 4.tisíciletí př.n.l., svatyně (zikkuraty) byly astronomickými observatořemi. Astrologie byla spojena s mytologií a mocí bohů, hvězdy a planety představovaly archetypy a síly božstev (Ištar – Venuše, Rešef – Mars, Šabbtaj – Saturn) a zemřelých zbožštělých předků (kult předků a jejich astralizace). Mezopotámci znali pět planet (Merkura, Venuši, Mars, Jupitera, Saturna), jejich přesné pohyby, předpovídali novoluní, zatmění Slunce a Luny. Horoskop se sestavoval hned při narození a podle záznamů byl brán značně determinačně.

ASTROLOGIE V BIBLI

Bible vzniká v kulturně – sociálním prostředí starověkého Předního Východu a reaguje na něj. Mnoho židovských a křesťanských interpretů tvrdí, že Bible astrologii odsuzuje a odmítá jako čarodějnictví a černou magii. Není to pravda. Bible odsuzuje právě determinační astrologii, tj. takovou, která nedává člověku možnost svobodné volby a uzavírá prostor pro milosrdenství Zdroje (Boha). Mezopotámští astrologové jsou odsuzováni jako „věštci, zaříkávači, čarodějové“ („menacheš“, „me´onen“, „kasdim“), ale na jiných místech se vyskytuje bohatá astrologická symbolika a poznatky získané pozorováním nebes. V popisu stvoření vesmíru a světa se objevuje archetypální symbolika Slunce a Luny a potlačení („zmenšení“) Luny (ženského prvku). Bůh JHWH je dle tradiční teologie stvořitelem a vládcem nebes, kterému jsou všechna nebeská tělesa podřízena – odtud talmudické rčení „ejn mazal le-jisrael“, lid Izraele se může vymanit z vlivu vesmírných těles, neboť mu vládne sám Bůh (viz. dále). Vezmeme-li v potaz hlubší význam boha JHWH  – Boží Jméno odvozené od kořene slovesa „být“, tj. v hlubší interpretaci „vše, co bylo, je a bude“, nezbývá nám, než souhlasit – živá božská energie prostupuje celý vesmír.  Tímto vnímáním židovští učenci překračují mezopotamskou determinaci a nechávají do hry lidského osudu vstoupit boží milosrdenství. To je aktivováno lidskou proměnou  – teologickým jazykem „pokání“, hebrejsky „tešuva“, „návrat“, vnímejme to jako uvědomění si své božské podstaty, změnu chování a osobní růst.

„Vskutku vím, je tomu tak, což může člověk být před Bohem spravedlivý? Kdo by s ním chtěl vésti spor, z tisíce otázek jedinou nezodpoví. On má srdce moudré a nesmírnou sílu, což dojde pokoje ten, kdo se mu vzepře? On přenáší hory, než by se kdo nadál, převrací je v hněvu; zemí pohne z místa, až se její sloupy chvějí. Slunci rozkáže – a nesmí vzejít, zapečeťuje i hvězdy, sám nebesa roztahuje, kráčí po hřebenech mořských vln , on udělal souhvězdí Lva, Orióna i Plejády a souhvězdí jižní.“ JOB 9:9

Ke zmatení může přispívat překlad nejednoznačného hebrejského textu, např. prorok Habakuk 3:4 a jeho verš  „We-nogah ka-or tihje, qarnajim mi-jado lo“. Ekumenická Bible ho překládá „Září jako světlo, po straně má rohy“. Rabín Joel Dobin, autor knihy Kabalistická astrologie, překládá : „A Venuše (nogah) zazáří jako Slunce,paprsky z něho…“ („Rohy“ jsou nechvalně proslulým, leč stále recyklovaným překladatelským lapsem, viz. Michelangelův Mojžíš s rohama – přitom jde o světelné paprsky, záři.)

Nový Zákon pokračuje v tradici odsuzování astrologie. Vesmír a příroda jsou od Boha  odděleny , Bůh je kontroluje a ovládá. Být jimi ovlivněn evokuje nižší duchovní úroveň .  Vesmírné obrazy jsou používány pouze při popisu apokalypsy (Zjevení Janovo). Je tedy spíše paradoxem, že archetypálně počáteční událost křesťanství, narození Spasitele, má být oznámeno hvězdou. Zmíněno je to pouze v evangeliu sv. Matouše 2:9:

„Oni krále vyslechli a dali se na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě.“

Jaká jsou možná vysvětlení?

– Halleyova kometa (viděna 11 př.n.l) nebo podobná kometa (4 př.n.l). Komety tohoto druhu se mohou pohybovat proti směru oběhu planet, a proto jim astrologové přikládali zvláštní význam. Nicméně otázka je, jestli se pohybovala tak, aby byla pozorovatelná pouhým okem.

– Neobvyklá konstelace planet (v 7.st.př.n.l. proběhla konjunkce Jupitera, Saturna a Venuše). Takový fenomén však netrvá dlouho a možná by ani nebyl označen termínem „hvězda“.

– Řídký výskyt supernovy. Na rozdíl od novy je supernova natolik zářivá, že ji lze vidět pouhým okem. Nemohou být ale předpovězeny.

– Je možné, že jev nebyl reálný, tj. nejde o pravdu historickou, ale mytickou (v souladu s archetypálním příběhem „narození ohroženého Spasitele“, viz. asyrský Sargon či izraelitský Mojžíš).

VLIV ŘECKÉ ASTROLOGIE

V období helenismu byli Židé silně pod vlivem klasické antické astrologie a jejího poměrně fixního výkladu spojeného i s lékařstvím, typologií na základě fyziognomie, chiromantií apod. Podle mimobiblické literatury (Knihy Chanochovy/Henochovy, Kniha Jubilejí)  je astrologie  démonická, protože pochází od andělů, kteří se vzbouřili proti Bohu (bibličtí nefilim). Abraham překonal tuto víru astrologů důrazem na Boží jedinečnost a možnost změny. Kniha Sybiliných orákulí Židy oslavuje, že nepraktikují astrologii, která je mylnou vědou, nicméně podle Josefa Flavia byla astrologie běžná. Podle něho byla špatná interpretace nebeských znamení částečně zodpovědná za vypuknutí vzpoury proti Římanům a její čtyřleté trvání (Válka židovská 6:288 – v judaismu důležité téma mylných předpovědí, jakýsi ohlas mezopotamské determinace). Josefus Flavius i Filo uvádějí, že dvanáct chlebů v Chrámu symbolizovalo dvanáct znamení, sedm ramen svícnu symbolizuje sedm planet (pět planet, Slunce, Luna). Pro židovské astrology byly nejdůležitějšími hodnotami Slunce,Luna,ascendent a „Drak“ (lunární uzly).

V talmudickém období (1.tisíciletí) většina učenců stále věřila v rozhodující roli, kterou nebeská tělesa ovlivňují pozemské záležitosti. Na mnoha místech Talmudu je uvedeno, že člověk má mazal, což je jeho osobní hvězda nebo planeta, která ho ochraňuje od početí a narození (Šabat 53b) a která chápe věci  člověku samotnému neznámé. (Sanhedrin 94a, Megilla 3a). Nejen že jsou lidské bytosti hvězdami ovlivněné, ale dokonce každé stéblo trávy neroste bez dohledu nebes.Někde jsou citovány předpovědi astrologů, které se vyplnily (Šabat119a). O pohanských panovnících se uvádělo, že byli zběhlí v astrologii a vše s astrology konzultovali, ale také král Šalamoun byl prý moudrý astrolog. V deuterokanonické Moudrosti Šalamounově (Knize moudrosti) Šalamoun říká (7:15-21):

„Kéž mi dá Bůh mluvit uvážlivě a smýšlet podle toho, co mi bylo dáno. Neboť on sám je průvodcem k moudrosti a usměrňuje moudré. Neboť v jeho ruce jsme i my i naše slova, i všechna rozumnost a rukodělná dovednost. On mi dal pravé poznání toho, co je, abych znal uspořádání vesmíru a působení živlů, počátek, konec a střed časů, střídání slunovratů a proměny ročních dob, koloběhy roku a postavení hvězd, povahu živočichů a pudy šelem, sílu duchů a i myšlení lidí, rozmanitost rostlin a léčivou moc kořenů. Poznal jsem věci skryté i zjevné, všemu naučila mne strůjkyně všeho – moudrost.“

Bůh Šalamouna naučil svoji Moudrost, včetně astronomie/astrologie (dle interpretace Šemot Rabba 7:23). Připomeňme také, že v knize Kazatel/Kohelet se říká: „Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas: Je čas rození i čas umírání…“ Nicméně je zachována skepse k astrologově schopnosti INTERPRETOVAT poselství hvězd správně. Dle rabínů se astrologové prostě mohou zmýlit v porozumění obsahu předpovědi.

JAK ZMĚNIT SVŮJ OSUD

Velice zajímavé jsou praktické návody, jak – vedle osobní proměny – ještě napomoci změně svého ve hvězdách zapsaného osudu: změnit jméno či přestěhovat se (rčení „mišne maqom – mišne mazal“). Důležitost jména (Jména) je v judaismu dostatečně známá. Podle rabínů je jméno natolik energeticky spjato se svým nositelem, že jeho změna je rovna novému narození, a pro tento okamžik je následně vypracován nový horoskop, který by mohl být příznivější. Příkladem je osud bezdětného Abrama – Abrahama – viz. tyto interpretace:

1. Kniha Mojžíšova 15:5 „Hospodin řekl…Abramovi…: „Pohleď na nebe a sečti hvězdy…“

Midraš rabba verš interpretuje: „Abram řekl: „Můj planetární osud mne utlačuje…“ Hospodin mu řekl: „Je to, jak říkáš: Abram a Sáraj nemohou počít, ale Abraham a Sára mohou počít (syna)!“

1. Kniha Mojžíšova 15:3 „I řekl Abram: „Hle, nedopřáls mi símě…“ Rabi Samuel ben Izák komentoval, co Abram řekl, takto: „Můj planetární osud mě utlačuje, říká: „Abram není schopen zplodit potomka.“ Pravil Ten, který je Svatý, budiž požehnán: „Ať je to podle tvých slov: Abram a Sáraj nemohou zplodit, ale Abraham a Sára mohou zplodit. Udělejte to a uvidíte, že vaše planetární vlivy (v novém horoskopu) ukáží, že počnete dítě“.

Z tohoto midraše vznikl zvyk v ortodoxním židovském  životě: Když je někdo nemocný, jeho nejbližší mužský příbuzný jde ráno do synagogy, vysloví požehnání pro čtení Tóry a během obřadu čtení Bible požádá čtenáře, aby se pomodlil speciální modlitby, které „přidají jméno“ k hebrejskému jménu nemocného.

1.Kniha Mojžíšova 15:5 o Bohu, který vede Abrahama:  „A vyvedl ho ven (hchwch) a řekl… (atd.)“ Rabi Juda ben rabi Šimon řekl ve jménu rabiho Jochanana: „Pozvedl ho nad nebeskou klenbu a tam mu řekl: „Pohleď na nebe…“ (habet-na ha-šamajma)“.

Slovo „habe“ znamená podívat se dolů shora (shlédnout).

Tj. Bůh potvrzuje, že Abram si vyložil svůj horoskop správně. Rabi Samuel to vyřešil změnou jména („vědecký astrolog“), rabi Juda („esoterický astrolog“) naznačuje, že Bůh vyvádí Abrama jakýmsi zázračným způsobem z jeho nativních astrologických vlivů tak, že ho fyzicky vynese nad nebeskou klenbu, proto Abram ovlivňuje hvězdy a nikoli naopak (dle Joela Dobina, Kabalistická astrologie).

Toto pojetí je fascinující, neboť odkazuje na tenkou nit tvůrčí, dynamické, nerigidní astrologie, která se vine klasickou astrologií od starověku až do současnosti (ve 20.století v podobě psychologické astrologie Liz Greene, dnes v podobě kvantové astrologie). Abraham jako kdyby se dostal nad svoji KARMU a tím je schopen se z ní vyvázat a svůj osud změnit. Toto pojetí vyžaduje mnoho odvahy, neboť předpokládá zralý, dospělý vztah člověka a Boha/Zdroje. Člověk není vůči Bohu/Zdroji v podřízené pozici dítěte vůči autoritě, ale v rovnoprávné pozici spolutvůrce. Bůh/Zdroj působí prostřednictvím lidských sil, člověk sám tvoří svoji realitu.

ASTRÁLNÍ MAGIE

Zvláštní kapitolu tvoří díla astrální magie (např. „Sefer ha-razim“, „Kniha tajemství“), které jsou plné magických formulí, přesných postupů i spekulací o sedmi nebesích, andělských strážcích a bytostech pomáhajících i škodících. Důležitým prvkem je rituální čistota – často se opakuje pokyn  „Jednej v čistotě a budeš úspěšný“. Astrální magie pracuje s poznáním, že planety jsou živé a lze je oslovovat, prosit o pomoc. To je další moudrý rys nerigidní astrologie, která zachovává staré mytické vědomí Jednoty všeho živého v kosmu.

Ve středověku zůstává v židovské astrologii odmítnuta determinace a zdůrazněna inklinace. Bůh může kdykoliv rozhodnutí hvězd zrušit a změnit. Mnoho slavných židovských astrologů žilo v islámských zemích. V roce 2003 byla z hebrejštiny do slovenštiny přeložena útlá knížečka básníka a filosofa Šlomo ibn Gabirola „Sefer keter malchut“ (Kniha koruny královstí), kde podává přehledné chápání nebeských těles a jejich vlivů na člověka:

Nebesa mají sedm sfér (galgal, pl.galgalim), v každé sféře jedna planeta:

1. Země

2. Merkur/Kochav („hvězda“): „…vyvolává na světě půtky a hádky, nenávist a klevety. Dává však lidem sílu konat dobro a shromažďovat bohatství a potravu na příkaz Stvořitele. …Je to hvězda rozumu a moudrosti. Nezkušené činí protřelými, mladým mužům přináší poznání a promyšlené záměry.“

3. Venuše/Nogah („záře“): „… Z vůle Stvořitele na světě obnovuje pokoj a ticho, veselí a radost, básně a zpěvy, jásot pod ženichovým baldachýnem. …“

4. Slunce/Chamma („horká“): tj. geocentrický model

5. Mars/Ma´adim („červená“): „Jako hrdinný vůdce chrání své bojovníky před člověkem. Vyvolává války, zabíjení a ztráty. …“

6. Jupiter/Cedek („spravedlnost“): „Je to hvězda dobré vůle a lásky, vyvolává bázeň Boží, čestnost a návrat k Bohu.“

7. Saturn/Šabbtaj („odpočinek“, původně odpočinek menstruující bohyně): „Vyvolává války a drancování, zajetí a hlad, neboť tak je mu přikázáno. Ničí země a království z vůle toho, kdo mu to přikázal (!!!)…“

KRITIKA ASTROLOGIE Z VLASTNÍCH ŘAD

Pod vlivem aristotelského racionalismu a odporu některých učenců vůči židovské mystice – kabale se však astrologie stává postupně terčem kritiky mnoha racionálních učenců, např. dodnes nejvíce ceněné náboženskoprávní autority Moše ben Maimona (Maimonida). Maimonides (zemřel roku 1204) tvrdil, že si „ani  nezaslouží být zvána vědou, jde o pošetilost, kterou se zabývali Babyloňané, Kannaanci, Egypťané“ a „Chrám byl zbořen mj. kvůli starověkým židovským učencům, kteří se zabývali astrologií“. Astrologické konzultace ve svém (dodnes dodržovaném) zákoníku zakázal.

NEJZNÁMĚJŠÍ ŽIDOVŠTÍ ASTROLOGOVÉ

Nejznámějším středověkým židovským učencem – astrologem byl Abraham ibn Ezra (12.století). Věřil, že všechny bytosti na zemi jsou ovlivněny postavením hvězd a zodiaku, většina lidí je doslova zotročena silami sedmi planet, nicméně je v moci každého člověka se osvobodit z diktátu hvězd duchovním sebezdokonalováním. Mj. píše v komentáři k 5. Knize Mojžíšově 4:19:

„Je známo ze zkušenosti, že každý národ má svoji vlastní hvězdu a konstelaci a podobně i každé město, ale Bůh udělal Izraeli velikou milost a  neudělil jim na ochranu žádnou hvězdu. On sám je rádcem a ochráncem Izraele.“

Aby sladil předurčení hvězd a Boží Prozřetelnost, pracuje Ibn Ezra se symbolikou dvou božích jmen: Elohim odkazuje na Boha jako na Stvořitele v jeho přírodních projevech včetně vesmírných konstelací, JHWH odkazuje na Stvořitele, který se projevuje zázraky, tj. jako někdo, kdo dané vzory ruší. Nebe s konstelacemi chápal jako „Knihu života“, člověk má k dispozici svůj um a nástroje, které mu pomáhají v ní číst. Takovými nástroji byli urim a tumim či terafim, záhadné předměty jmenované v Bibli: podle Ezry jde o přístroje typu astrolábu.

Na dvorech některých králů a papežů působili židovští astronomové a astrologové, např. Juda ben Moše ha-Kohen na dvoře Alfonso X.Kastilského (1252 – 84), Abraham Zacuto (1450-1510) na dvoře Manuela I. Portugalského (jeho výpočty používal při svých plavbách Kryštof Kolumbus) , Jakob ben Emanuel na dvoře papežů Alexandra VI. a Lea X.

ASTROLOGIE A KABALA

Co se týče kabalistické literatury (literatury židovské mystiky), již první kniha, Sefer Jecira (KNIHA STVOŘENÍ), obsahuje několik astrologických pasáží, např. spojení sedmi hebrejských konsonantů , ve kterých se píše znak dageš, se sedmi planetami a sedmi dny v týdnu, vztah dvanácti konsonantů ke dvanácti astrologickým domům a dvanácti měsícům. V knize Sefer Raziel haMal´ach (Kniha anděla Raziela) se rozebírají vlastnosti planet a na co v životě mají vliv,  a zdůrazňuje se důležitost ascendentu (vládnoucí planety vynořující se v hodině narození). Materiál je silně ovlivněn řeckou magií – obsahuje návody na výrobu  magických talismanů, zaříkávání a permutace Božího Jména např. za účelem léčení nemoci. V knize Zohar jsou použity astrologické obrazy a terminologie.  „Není ani stéblo trávy na celém světě, nad kterým by nevládla hvězda nebo planeta a této hvězdě vládne anděl, který slouží v přítomnosti Svatého budiž Požehnán každému podle jeho zásluh.“ Nicméně celkově nepřikládá Zohar astrologii příliš význam, neboť po zjevení na Sinaji Bůh vyjmul Izrael z nadvlády hvězd. Největším nebezpečím kabalistické astrologie bylo určování dat spásy  – příchodu Mesiáše, tj. chybné či manipulované předpovědi – přesně jak před nimi varovali již talmudičtí učenci.

Právě ve středověku se začala používat vzájemná přání „Mazl tov!“ (překládá se „Hodně štěstí!“, ve skutečnosti „Dobrou konstelaci hvězd!“) či  „Siman tov u-mazal tov jhej lanu we-al kol amcha jisrael“(„Dobré znamení a dobrou konstelaci hvězd nám a všemu lidu Izraele!“), dítě štěstěny je „bar mazal“ („syn dobré konstelace“), naopak smolař je „ra´mazal“ („špatná konstelace“). Je zvykem nezačínat nové projekty v pondělí a ve středu, neboť v pondělí vládne náladová Luna a ve středu náročný Mars (dle vlivu antické astrologie).

ŽENSKÝ PRVEK V ASTROLOGII

Zvláštní kapitolou, která by si žádala samostatné pojednání, je vztah židovských astrologů k ženským tělesům – Venuši a především Luně. Souvislost biblické postavy Ester s mezopotamskou bohyní Ištar, jejíž astrální podobou je planeta Venuše (aramejsky Ist´har), mohla být odhalena až biblisty. Luna byla považována za ženské těleso s negativním vlivem na lidi (rozumí se muže), zvláště v období novu. Tehdy je spjata s mocí zavržené démonky Lilit, první Adamovy ženy, která toužila po rovnoprávnosti, leč byla Adamem s pomocí Boha zapuzena, a nyní se mužům mstí právě v dobách lunární temnoty. Noc novu byla plná kajícných modliteb a ochranných rituálů. Svatby se raději konaly při rostoucí Luně. Na druhou stranu Luna (Levana, Jerach) byla vnímána jako živá bytost spjatá s pozemskými ženami a pro popis jejího cyklu byly používány termíny „ibbur“ a „moled“, „početí“ a „porod“. Byla to ona, kdo měl převažující vliv na Izrael: lid Izraele, stejně jako Luna, prochází cykly světla a temnoty, růstu a ústupu. Židovský kalendář je lunisolární, měsíce začínají o novu, který byl dnem volna pro ženy. Luna představuje ženskou část Boha, Šechínu (Boží Přítomnost).

ŽIDOVSKÁ ASTROLOGIE DNES

Současná moderní ortodoxie, reformní i konzervativní judaismus pod vlivem Maimonida astrologii odmítají. Např. reformní rabín Jeffrey Salkin říká, že astrologie je „pastí new-age“. Konzervativní rabín Aron Kriegel říká, že astrologie není nic víc než magie. „Tóra ale velmi jasně říká, že se máme vyhýbat kouzelníkům a těm, kteří provozují čarodějnictví…mluvím o těch, kteří věří, že jejich předpovědi nebo jejich triky mohou způsobit skutečnou změnu ve světě a tím de facto přimět Boha, aby jim dal, co chtějí.“Jonathan Sacks, ortodoxní rabín, říká: „…od dob Abrahama být Židem znamená být bořičem model. Odmítáme modly věků, ať už jsou to jakékoliv modly a jakýkoliv věk. Někdy to znamená vyrovnat se s modloslužbou, pověrou, pohanstvím, magií, astrologií nebo primitivismem.“ Nachum Amsel, moderní ortodoxní rabín, říká: „Většina autorit věří, že astrologie má nějaký zvláštní druh síly. Ale právě tady je už celkem snadné věřit v jinou sílu než v Boha – a to už není součástí židovského pohledu na svět. Proto nikdo nemůže přiznávat žádnou zvláštní moc ničemu jinému než Bohu. To ale znamená, že nikdo nemůže vážně používat astrologii jako pomůcku na cestě životem.“

Cituji tyto výtky proto, abych dokázala, že to, co skutečně kritizují, je determinační, rigidní astrologie, se kterou ztotožnili veškerou astrologii. Odvaha vnímat astrologii jako živé poznání umožňující spolupráci Boha a člověka, nebyla součástí hlavního proudu judaismu dlouhá staletí – a toto je výsledek. Je smutné, když současní rabíni prohlásí, že „astrologie je judaismu cizí, je to prvek přinesený cizími národy“. Typická projekce domněle nepříjemné skutečnosti je navíc zneuctěním úžasné práce stovek rabínů, kteří se od starověku astrologií a astronomií zabývali.

Rabíni, kteří dnes astrologii uznávají a pokračují v ní, nejsou součástí hlavního proudu judaismu. Byl mezi nimi vynikající a pokorný kabalista Arje Kaplan, česky vyšla práce Kabalistická astrologie rabi Joela Dobina. Ten se zamýšlí nad tím, proč se Židé dědictví astrologie vzdali. Dochází k názoru, že jde o vliv západního pohledu na svět, který je LINEÁRNÍ.

„Západní svět vnímá svůj svět lineárně a proto i myslí lineárně…Se západním člověkem přišlo lineární chápání vesmíru, lineární proces uvažování „něco pro něco“ a tedy i věda lineárně definovaná. Člověk se stal otrokem své vědy….Existuje pět smyslů: Zrak, sluch, čich, hmat a chuť. Nejvíce lidé používají zrak a sluch. Západní člověk říká: Vidím to! Žid by dříve řekl: Slyším to! Mezi viděním a slyšením je velký rozdíl: zrak je nejvíce prostorově omezeným smyslem. Slyšet je možné v celém kruhu o 360 stupních.

Každý Žid má sám sebe vnímat jako stojícího ve středu Univerza, vnímaného jako jeden celek, s nímž musí jednotlivec jako integrální součást tohoto celku vzájemně na sebe reagovat, protože jednotlivec i Univerzum byli stvořeni jedním Bohem – Tím, jenž stojí v tom druhém epicentru Univerza. Žít v Univerzu takto vnímaném je imperativem, aby člověk ve svém životě vzal v úvahu totalitu Univerza. V této totalitě stojí astrologie jako významný vykladač vztahu člověka s tímto totálním Univerzem. Toto je základní pochopení mystiky a v samotných začátcích židovské mystiky se zdůrazňuje vyvýšené místo astrologie jako nástroje k pochopení, jaká je Boží vůle pro člověka.“

V ČEM NÁM DNES MŮŽE POMOCI ASTROLOGIE

Na závěr se vraťme k onomu faráři a jeho rozhořčené kritice. Nepochybně reagoval na patvary typu „Horoskop na každý den“ v ženských časopisech. Nebo ne? Doslechl se, že si někdo nechal udělat svůj horoskop? Jak ho ten dotyčný asi vnímal – jako technický výkres daných vlastností, „pozitivní – negativní“, „kvality – nedostatky“, „tady hrozí toto a tady se na vás usměje štěstí“…? Nebo jako jedinečnou mandalu života, hologram mnoha vrstev, zachycující živé energie spojující jedince s vesmírem, odhalující jeho místo v síti života, jeho unikátní potenciál a možnosti růstu – pokud on sám s nimi bude pracovat na principu svobodné volby a přijetí výzev zkoušek? Odnaučme se odsuzovat věci paušálně jako dobré či špatné. Říkáme „peníze jsou špatné“, „sexualita je špatná“, „astrologie je špatná“. Je to pošetilé. Peníze, sexualita, astrologie mohou být dobré nebo špatné – záleží na tom, jak s nimi pracujeme.

Zažila jsem obojí. V různých životních obdobích přišlo to, na co jsem tehdy „měla“, co jsem si přitáhla. Nejprve jednoduché charakteristiky slunečních znamení – trefné, ale omezené. Potom klasická astrologie a její pravidla. Výborné pro pochopení principů, které je následně nutno překročit. Následoval velký objev – Liz Greene a její psychologická astrologie. Nový pohled na Saturna, práce s archetypy a řeckými mýty, hlubinné vnímání mnohoznačné lidské duše a jejího propojení s vesmírem. A konečně v současnosti, v době zrychleného probouzení, uvědomování a intenzivního osobního růstu s vděčností objevuji kvantovou astrologii. Lidskou bytost vnímá jako bytost multidimenzionální, součást tvořivé sítě všeho života a bytí, která ve spolupráci s božskými tvořitelskými silami ovlivňuje vesmír. Výzkum kvantové astrologie přináší poznatky o planetách jako živých entitách procházejících svým vlastním vývojem (!), přičemž se tento vývoj neoddělitelně odráží v lidských životech, v různých časových liniích, v mnoha úrovních hmotné a jemnohmotné reality.

Nejvíce léčivé je pro mne nové pojetí  astrologické hodnoty Lilit , v tradiční astrologii chápané jako temný ženský aspekt, „Temná Luna“, místo našeho nejhlubšího  ženského zranění v souladu s tisíciletími útlaku ženské pólu bytí.  Podle výzkumu a praktické energetické práce kvantové astrologie je Lilit naším Pravým Já, Jednotou a Celistvostí, spojením ženského a mužského principu. Ve světě duality nemá protiklad, je překonáním duality, naším jedinečným potenciálem a darem, který touží se plně realizovat. Po staletích odsuzování archetypu Lilit jako démonky a nebezpečné svobodné přírodní ženy je takové vnímání nesmírně hojivé, povzbuzující – a plně oprávněné.

Toto je podle mého názoru poselství moudrosti astrologie: být ve své síle, vstoupit do vesmírných dimenzí, stát se jejich plnoprávnou a jedinečnou součástí a s pokorou, láskou a zodpovědností tvořit novou realitu. Takovou, po které všichni toužíme: spravedlivou, plnou hojnosti a lásky. Tak se staň, pro dobro Země.

Texty zveřejněné na webu www.oheladom.cz jsou autorskými texty a překlady PhDr. Terezie Dubinové. Bez vědomí autorky a jejího psaného svolení je nelze kopírovat a přebírat na svůj web. Sdílení na FB s plným odkazem je v pořádku. Pokud  chcete texty publikovat na svém webu, dejte autorce na vědomí na mailové adrese terezie.dubinova@oheladom.cz . Děkuji.

K TÉMATU NA TOMTO WEBU:

RACHEL ELIOR A JEJÍ ODVÁŽNÁ TEORIE O SVITCÍCH OD MRTVÉHO MOŘE

RACHEL ELIOR a její odvážná teorie o svitcích od Mrtvého moře

ROZHOVOR S LIZ GREENE, PRŮKOPNICÍ PSYCHOLOGICKÉ ASTROLOGIE

LIZ GREENE o astrologii a vědomí

Pokud se vám tento obsah líbí, můžete ho sdílet se svými přáteli

Napsat komentář