MÁŘÍ MAGDALENA, JEŽÍŠ A POSVÁTNÁ SEXUALITA

„Sama Isis ke mně přišla a řekla mi, že nyní mám vyprávět svůj příběh… Lži posledních dvou tisíc let musí skončit…Ženství se vrací do rovnováhy s mužstvím…a Kosmická Matka se vyjevuje jako začátek konce času. A tak odkrývám jedno ze ztracených tajemství věků – že Duch, mužský princip, aby se mohl vrátit sám k sobě, skrze svoji cestu do Hmoty, potřebuje pomoc ženského principu, Inteligence Hmoty samotné….“

Určitě také znáte tu radost, když od některého z přátel dostanete knihu, která se strefí. A za několik týdnů jedete na dovolenou, takže dokonce máte čas si ji v klidu přečíst, procítit a užít. Popravdě řečeno nečtu tolik, jak to vypadá: pokud knihu intuitivně „necítím“, „nevoní mi“, tak se ke čtení nenutím. Také potřebuji pravé načasování, takže v knihovničce celkem dost mých knih čeká na tu správnou chvíli. A ona přijde, to mám vyzkoušené.

Na osamělou dovolenou na Ithace jsem si vzala knihu od kamarádky Vlaďky „THE MAGDALEN MANUSCRIPT: THE ALCHEMIES OF HORUS AND THE SEX MAGIC OF ISIS“. Autory jsou žena a muž, partneři v reálném životě, muzikoterapeut Tom Kenyon a lektorka Judi Sion. Kniha se skládá ze tří částí. První částí je „Magdalenský rukopis“, což je channeling – vyprávění ženské energie Máří Magdaleny stažené Tomem Kenyonem skrze napojení na informační pole. Druhou částí je studie Toma Kenyona o alchymii , resp. různých alchymiích: egyptské (s ohledem na obsah channelingu), tantrické józe, taoismu a tibetském budhismu. Třetí část je životním příběhem Judi Sion: otevřenou zpovědí o drsném osudu ženy zralého věku. Nepochybně mnoho žen své i mladší generace osloví, protože programy sebepoškozování, oběti a neuspokojivých partnerství nese mnoho žen.

TRADIČNÍ NÁBOŽENSKÝ A HISTORICKÝ RÁMEC

Nový Zákon o Máří Magdaleně mluví jako o ženě, ze které Ježíš „vyhnal sedm démonů“ a která ho následně doprovázela spolu s učedníky: „Potom Ježíš procházel městy a vesnicemi a přinášel radostnou zvěst o Božím království: bylo s ním dvanáct učedníků a některé ženy uzdravené od zlých duchů a nemocí: Marie zvaná Magdalská, z níž vyhnal sedm démonů…“ (Lukáš 8:1-2). Ve třech synoptických evangeliích (Matouš, Marek, Lukáš) je zmíněna jako žena, která spolu s Marií, matkou Ježíšovou, stála u kříže, když Ježíš umíral. Společně ho uložily do hrobu – a když v neděli k hrobu přišly, viděly, že je prázdný. Právě jim se Ježíš jako prvním ukázal ve své vzkříšené podobě.

Církev ovšem roku 591 o.l. na koncilu ztotožnila Máří Magdalenu s bezejmennou hříšnicí, která Ježíšovi mazala nohy vzácnou mastí. Získala tak obraz kajícnice, která se stydí za své sexuální hříchy – a tak by měla být vzorem pro ostatní ženy. Označení Máří Magdaleny za hříšnici a prostitutku bylo v katolické věrouce zrušeno až v 60. letech 20. století. „Církev vás přiměla věřit, že jsem děvka, ale říkám vám, že Církev je děvka. Neboť vás přiměla věřit, že žena je zkažená a že sexuální vášeň mezi mužem a ženou je zlem. Ale právě v magnetické síle vášně je stvořeno lůno vzestupu.“ (Rukopis)

Z gnostických pramenů i z evangelií nalezených v Nag Hammádí ovšem vystupuje jiný obraz Magdaleny: ženy, která byla moudrou duchovní učitelkou a byla Ježíšovi bližší než kdokoliv jiný, o učednících nemluvě. V evangeliích je zmiňována i řevnivost vůči ní ze strany jiných apoštolů, zvláště Petra. (Více o teologickém a historickém pozadí Magdalenina příběhu viz. kapitola „Máří Magdalena: Láska bez podmínek“ v mé knize Kořeny ženské spirituality).

Jako hebraistka mohu s klidným svědomím říci, že Ježíš musel být ženatý. S ohledem na význam manželství a rodiny v židovském náboženství není možné, aby v té době ve své společnosti Ježíš požíval takové úcty a autority, kdyby byl svobodný muž. Jsem přesvědčená, že Magdalena byla jeho milovanou ženou a že svatba v Káni Galilejské byla jejich svatbou. Jsem přesvědčená, že původní záměr vesmíru s vystoupením Ježíše byl jiný a že Magdalena měla pokračovat v jeho úkolu.Patriarchální mocenský establishment však ještě na dva tisíce let se svojí verzí zvítězil.

MÁŘÍ MAGDALENA, JEŽÍŠ A POSVÁTNÁ SEXUALITA

Channeling z Magdalenského rukopisu mnohé věci osvětluje a prohlubuje. Magdalena v něm uvádí, že byla ve dvanácti letech odvedena do egyptského chrámu Isis a vycvičena jako Zasvěcenkyně, tj. kněžka, v tajném učení Horovy alchymie a sexuální magie Isis.Kněžky byly ženy, které byly cvičeny ve vědomém rozvíjení a práci s přirozenými ženskými dary a danostmi, lunárními schopnostmi přijímání, reflexe, léčení, ticha a klidu. Kněžky byly „čisté nádoby pro léčivé a pečující síly samotné Isis.“ Když se Magdalena potkala s Ježíšem u studny (kde jinde…), věděla okamžitě, že jsou spolu spojeni navěky. Jejich láska prostupovala celou jejich bytost: ducha, duši i tělo. Jako kněžka věděla, že je možné tyto lidské esence žít celistvě, propojené, a jako Zasvěcenkyně skrze posvátnou sexualitu pomáhala Ježíši připravovat se na jeho poslání.„Zdá se mi to ironické, že evangelia vyprávějí, jak jsem stála u studny, když Ježíš přišel. Po všechny ty noci, kdy jsme byli sami, to byl on, kdo přicházel k mé studni, aby z ní čerpal moc Isis/Kosmické Matky, aby vybudoval a upevnil svoji sílu.“ Magdalena při prvním setkání vnímá Ježíšovu zralost a vysokého ducha, zlaté světlo jeho duchovního těla, „…ale ještě neprošel Zasvěcením Smrti. A já ve svém chvějícím se srdci věděla, že to je důvod, proč jsem ho v tuto chvíli potkala: abych posílila jeho duši mocí Isis a Kosmické Matky, takže dokáže projít skrze bránu temnoty a dosáhnout Hora (Ducha).“ (Rukopis)

Ježíšovým posláním bylo ukázat lidem,že my všichni jsme Bohy – všichni máme uvnitř sebe sílu lásky a sílu léčení. Svým životem to dokazoval a dával najevo. „V raných dnech Církve (myslím tím komunitu těch, kteří se zformovali kolem Ježíšova učení) se zrodil krásný rituál. Ti, kteří si přáli být i nadále v jeho energii nebo přítomnosti, sdíleli chléb a víno. Někdy rituál sdíleli muži, někdy ženy. Tento jednoduchý čin sdílení spolu s ostatními byl zcela v souladu s Ježíšovým záměrem… Ale s léty se jednoduchost vytratila a pouze ti, které Církev vysvětila, mohli dávat přijímání svátosti oltářní. Jako někdo, kdo Ježíše dobře znal, vám mohu říci, že by mu to připadalo ohavné.“ (Rukopis)

Principem posvátné sexuality, alchymické transformace, v učení Isis, je milování v hlubokém prožitku vzájemné lásky a úcty, při kterém se postupně při milostné „předehře“ zvyšuje intenzita magnetické energie v buňkách těla, aktivují se magnetická pole obou milenců a generuje se mocná energie, která při provádění určitých cvičení s energií vědomí posiluje jejich spirituální světelná těla. Egypťané je nazývají „Ka“. „Extáze je potravou a výživou těla Ka.“ (Rukopis) Právě světelné tělo, k nerozlišení podobné od fyzického, neboť milováním s Máří opakovaně posilováno, je podstatou Ježíšova vzkříšení. Tady je použito anglické sloveso „potentize“, které v běžných slovnících není vysvětleno: jde o homeopatický termín vytváření léku, kdy je dodávána určitá schopnost, posilována léčivá síla, potence. „Když je žena hluboce milována a oceňována, jako jsem byla já Ježíšem, něco se uvolní v jejích nejhlubších vrstvách a ve chvíli orgasmu se nekontrolovatelně roztřese. Jestliže se cítí v bezpečí a umožní tento třas, toto chvění, které ji zcela ovládne, vznikne a otevře se obrovský magnetický vír, jehož centrem je její děloha. Dva Zasvěcenci v sexuální magii Isis tak mohou sami sebe posílit a prudce rozšířit své vědomí skrze sílu tohoto magnetického pole….Mocné vlny magnetických sil mohou posílit světelné tělo Ka – nebo ho zničit, pokud nejsou použity patřičně a správně.“ (Rukopis) Tato „studna nekonečného magnetického potenciálu“, kterou žena může skrze milování otevřít muži, je ovšem podmíněna, jak už bylo řečeno, jejím pocitem bezpečí a lásky. Jak říká arabské přísloví: „Láska je největší afrodisiakum“ a jak říkám já – není nad to milovat se s milovaným mužem, a pěkně pomalu!Spirituální světelné tělo Ježíše se posilovalo tedy už za jeho života, jak Magdalena dosvědčuje např. poukazem na magii zhmotňování v příběhu o rozmnožení chlebů a ryb.

PARTNERSTVÍ JAKO ALCHYMICKÝ PROCES

Překvapivě se Magdalena zabývá i osobními psychologickými problémy v osobním růstu – nazývá je „překážky v letu“. U mužů zdůrazňuje důležitost vztahu s matkou, resp. odpojení od ní. Pokud není vztah muže a jeho matky zdravý, resp. pokud přetrvává na nějaké úrovni energie chlapce – nedošlo k odpoutání, nedokáže se jako muž plně poddat ženské energii při milování, neboť „poddání se“, spočinutí v ženské náruči po milování, aby magnetické síly mohly kroužit a prostoupit oba milence, má spojené s porážkou a podřízením se ženství (jak to zažil či stále zažívá od autoritativní postavy matky). Partnerský vztah je alchymický proces: dochází k proměně mnoha fyzických i duchovních aspektů obou partnerů. Vášeň vytaví „strusku“, tj. odhalí naše nezralosti a staré programy, které potřebují očistu a změnu. Vedlejším produktem vztahu je tak vždy „vzestup náročného psychologického materiálu do našeho vědomí“. Jinými slovy, skrze partnera se nám zvědomí naše staré programy a přesvědčení, naše bloky a zranění. Někdo to vnímá jako ohrožení, někdo před tím uteče (a bláhově si myslí, že v jiném vztahu se mu to nestane)…a někdo pochopí, že je to dar. Dar zrcadlení, který vztah nabízí, a skrze který můžeme růst. „Já, Zasvěcenkyně Isis, vidím jako tragickou skutečnost, že Církev pohaněla ženy a muže za jejich sexuální přirozenost a zavřela tak dveře jedné z nejpřímějších stezek k Uskutečnění Božství. Ať na této stezce postupujete jakkoliv, má rada zní: Osvoboďte se od veškeré viny a hanby!“ (Rukopis)

ODKAZY NA BIBLI

Rukopis uvádí zvláště dvě zajímavé re-interpretace. První se týká samotného tvrzení, že Ježíš vyhnal z Magdaleny „sedm démonů“. Magdalena k tomu říká, že šlo o rituál čištění čaker, sedmi energetických center v těle, od negativních energií, tak jak to čas od času lidé pracující s energiemi dělají. TENTÝŽ RITUÁL OČIŠTĚNÍ SEDMI ČAKER UDĚLALA MAGDALENA JEŽÍŠI. U vědomí úkolu, který je čeká, si tak navzájem vyčistili energetická pole od energií, které by byly zbytečnou zátěží a už měly odejít. Slovem „démoni“ byly ve starověku označovány nízké energie, negativní síly, kterým se lidé otevřeli a které ulpěly v jejich jemnohmotných polích. Děje se to nejen lidem nízké vibrace, např. uživatelům drog nebo lidem, kteří neumí zacházet s emocemi, ale paradoxně i duchovně vyspělým lidem. Ti se totiž stávají „magnetem“ pro různé parazitní entity. Tento očišťující rituál byl v chrámech znám jako „Očištění Sedmi Pečetí“ a prováděl se za použití manter, modlitby, cíleného vedení světla skrze záměr či vůli, do energetických center. Jde o proces, který mohou dělat pouze zkušení pracovníci s energií.

Druhé napravené tvrzení se týká setkání Magdaleny a Ježíše po jeho fyzické smrti. V Janově evangeliu 20:17 je řečeno: „Ježíš jí řekl: „Nedotýkej se mne, dosud jsem nevystoupil k Otci.“ … Podle Rukopisu to znamená, že při setkání světelné tělo Ka Ježíše ještě nebylo stabilizované. Slovo „Otec“ bylo označením pro „Velkého Ducha“ jeho vlastní duše. Měl projít branou smrti a cestovat do podsvětí svého vlastního bytí. Teprve tím splnil, co si předsevzal: otevřít průchod skrze samotnou smrt, skrze svět temnoty, aby jiní lidé mohli udělat totéž, co on.

Zajímavé je i pojetí „neposkvrněného početí“. Podle Rukopisu byla Ježíšova matka Marie zasvěcenou kněžkou, jejíž úkolem bylo přijmout vtělení samotného Božství (Incarnate). Pouze velmi vyspělá duše se může zhostit takového úkolu a vyžaduje pro to náročný duchovní trénink a disciplínu. Neposkvrněným početím mělo být podstoupení Nebeského a Galaktického „oplodnění“, kdy se otcem stal Otcovský Princip čili Duch a matkou Isis, Kosmická Matka, která se částečně inkarnovala do Marie. Došlo tak k nejvyššímu mystériu – spojení Ducha a Hmoty (Mater – angl. Matter). Jde o předání vysoce vytříbené a mocné duchovní energie, která byla „zasazena“ do Mariina lůna.

JEDINEČNOST ALCHYMIE ISIS

Ve studii následující po channelingu Tom Kenyon říká, že egyptská alchymie, jak ji Magdalena popisuje, je jedinečná a odlišná od nám známých sexuálních alchymií (tantrická jóga, taoismus, budhismus) v tom, že vysoce cení ženskou polaritu a žena v ní hraje aktivní roli. Rukopis vysoce oceňuje vztah mezi sexuálními partnery. Sexuální akt je užíván k aktivaci určitých transformačních procesů v obou Zasvěcených, ale posvátným základem, aby se tak mohlo stát, je emoční vztah mezi mužem a ženou. A dále, žena je vnímána jako ta, která uvnitř své přirozené podstaty drží alchymické klíče k transformaci. Tyto klíče od ní nemohou být získány násilím: lze k nim získat přístup pouze skrze její pocit bezpečí a lásky ve vztahu. Tento přístup činí Rukopis jedinečným mezi ostatními alchymickými systémy.“ (Tom Kenyon). Jiné systémy využívají ženský prvek k „nabití se“ (ona pověstná „zásuvka“ se objevuje i v našich „duchovních“ kruzích ovlivněných tantrickými guruy), k získání energie, a dál na vlastní cestě k osvícení,tj. ženy doslova používají. To dnes mnoha mužům považujícím se za duchovní a vědomé umožňuje opouštět manželky s malými dětmi a navazovat vztahy se svým „dvojplamenem“, novou, většinou mladší ženou. V egyptské alchymii Isis je ženský a mužský pól v harmonii, pokoře a etice, ve vzájemném dávání a přijímání.

MŮJ NÁHLED

Energie knihy, a zvláště channelingu, je příjemná, nemanipulující, moudrá. Každé slovo má své místo, není řečeno více než je třeba. Jazyk je jasný až průzračný, prodchnutý láskou a soucítěním, a zároveň lidský: nepatetický, jednoduchý, s vědomím síly i pokory. Channeling jsem večer přečetla najednou… a tu noc jsem usnula až k ránu na dvě hodiny.

S energií Máří Magdaleny jsem z hluboce spojena, rozumem nevím proč. Vystudovala jsem hebraistiku, v Izraeli jsem navštívila Galileu i vesničku Magdala, nyní se ze své pracovny dívám na kopec s bílou kapličkou zasvěcenou Magdaleně. Její příběh se mne dotýká v hlubinách a vždy ve mne probouzel bytostný smutek. Odsouzení, zapomnění, zavržení ženy, která, jak jsem vždy cítila, hrála v Ježíšově životě klíčovou roli, byl pro mne zosobněním odsouzení, zapomnění a zavržení ženské síly, která spojuje spiritualitu a posvátnou sexualitu jako jedinečnou esenci ženství, díky níž se náš svět ještě nezhroutil do destrukce. Když pracuji se ženami, vnímám její přítomnost. A u mnoha žen vnímám toto společné téma: slib a závazek, že budeme chránit Svatý Grál, ženskou spiritualitu/posvátnou sexualitu, v podzemí, kam nás mocenský establishment církve vytlačil.

Stínem tohoto daru je spojení s nízkou neptunskou vibrací OBĚTI A SPASITELSTVÍ. Inelia Benz o tomto programu „oběť – agresor – spasitel – mučedník“ často mluví: je to patrně nejvíce resistentní program starého paradigmatu. Sama vím nejlépe, jakou práci to dá z něho vystoupit… S plným vědomím tedy říkám, že čas magdalenských kněžek, které za cenu vlastního života, ponížení, utrpení a zachraňování druhých nesly vědomí Svatého Grálu a Posvátné Jednoty Muže a Ženy/Slunce a Luny, je u konce. Úkol jsme splnily. Kosmická Matka se vrací, její energie stoupá a naplňuje svět. Nerovnováha se vrací do rovnováhy, pokřivené se narovnává a ponížené se znovurodí v důstojnosti a síle. Posledním naším velkým úkolem je tak od-puštění, napojení na autentickou vibraci Magdaleny – vibraci Bezpodmínečné Lásky, a žití tzv. obyčejného každodenního života….

„Nechť tě na cestě k sobě provází požehnání Kosmické Matky. Nechť je stezka mezi Sluncem a Lunou vyjevena. Duch všeho živého ať je svědkem. Amen.“(Rukopis)

THE MAGDALEN MANUSCRIPT: THE ALCHEMIES OF HORUS AND THE SEX MAGIC OF ISIS
Tom Kenyon, Judi Sion
ORB Communications, Orcas, sedmá edice 2014.

Další doporučená četba: Hana Sar Blochová: Máří Magdalena a ženy v životě Ježíše
(Hanino duchovní jméno „Sar“ pochází od řeky Sar v poutním městě Santiago de Compostela. Jméno této řeky patrně souvisí i se jménem dcery Máří Magdaleny a Ježíše – Sára. Jak říká Hana, slovo „sar“ zároveň ve španělštině znamená „úponek vinné révy“ – biblický obraz mesiášského rodu. Jako většina křesťanských svatyní a poutních míst bylo původně i Santiago svatyní Bohyně: hvězda je symbolem Venuše/Afrodity.)
Tau Malachi: Máří Magdalena, posvátná nevěsta
Margaret Starbird: Žena s alabastrovým džbánkem

Foto:Pietro Perugino (asi 1450-1523) – „Svatá Máří Magdalena“. Krásná hluboká tvář. I ve středověku se občas zadařilo… a energie Magdaleny se vynořila…
Zdroj: http://wallpaperswiki.com/st-mary-magdalene-pietro-perugino/

Texty zveřejněné na webu www.oheladom.cz jsou autorskými texty a překlady PhDr. Terezie Dubinové. Bez vědomí autorky a jejího psaného svolení je nelze kopírovat a přebírat na svůj web. Sdílení na FB s plným odkazem je v pořádku. Pokud  chcete texty publikovat na svém webu, dejte autorce na vědomí na mailové adrese terezie.dubinova@oheladom.cz . Děkuji.

K TÉMATU NA TOMTO WEBU: 

Máří Magdalena přijata…

MAGDALA nové nálezy v rodišti Máří Magdaleny

Pokud se vám tento obsah líbí, můžete ho sdílet se svými přáteli

7 Replies to “MÁŘÍ MAGDALENA, JEŽÍŠ A POSVÁTNÁ SEXUALITA”

 1. Moc pěkný článek. Po knize jsem zatoužila před třemi lety, kamarádka ji v Anglii sehnala .. A je nádherná. Leží mi na nočním stolku, co jsem ji dostala a jedním dechem přečetla. Vedle vlastního channelingu se mi moc líbil kontrast mezi racionálním úvodem Toma Kenyona, krom muzikoterapeuta je psychoanalytik a hluboce mystickým channelingem. Jeho rada – berte channeling jako channeling s odstupem, ale určitě prováděje Magdalenina cvičení, je kouzelná – a energetická práce s pánevním dnem, prostorem Grálu, jak mu říkám, je velmi objevná. Taky jsou pro mne cenné jeho postřehy psychoterapeuta z osobní cesty – nečekejte, že se vaše neurózy s úklonou rozplynou, když je objevíte. Budou se vracet a je s nimi práce …. Dalo by se říci, že moderním jazykem popisuje vyhánění démonů. Na knize je zajímavé to, že channeling popisuje příběh použitý v populární Šifře mistra Leonarda, ale MM vyšel dříve. Jestli se Dan Brown při psaní napojil na stejné morfické pole či si esoterní příběh vypůjčil, těžko říci…. A moje osobní zkušenost s Magdaleninou energií – od mládí miluji muzikál Jesus Christ Super Star. V prvni verzi ve Spirále chyběla scéna ukřižování. Teď, při obnovené premiéře je. A na konci muzikálu, při téhle scéně, jsem najednou cítila, jak mou bytostí proudí energie k umírajícímu člověku na kříži, jak ho posiluji a držím prostor, aby dokázal tou zkušeností projít. Nevím, co to udělalo s Kamilem Střihavkou, já byla vyjukaná, co to bylo. manuskript mi pomohl to pochopit, ale stejně ….. A poštěstilo se mi v životě najít učitelku posvátné sexuality, která učí skutečné propojení těla a duše, rovnováhu principů, učí s mužem a je velkým požehnáním, že touto cestou je nám dáno s mým partnerem jít. Ale stálo mě to ošklivou zkušenost s guruem (tedy, v porovnání s obětmi guru Járy ještě velmi laskavou), než jsem se naučila rozeznávat skutečné učitele od falešných.a zneuživajících … Ale i to mne nasměrovalo – k práci se svými vzorci oběti a agresora. Má prosbu – ta autorka, zmiňovaná právě kvůli práci se vzorci obětí, kde ji najít? A k oběti je moc inspirující Komlex obětního beránka od S. Brinton Pereira

  1. Ahoj Ino. Muzes sdílet kdo je tvoje učitelka posvátné sexuality?dekuji ti Krasne dny Ali

  2. Dobrý den. Míč dekuji za tento článek. Existuje kniha take v českém jazyce? Dekuji a krasne dny Ali

 2. Také prosím o kontakt na Tvou učitelku, děkuji.

 3. Ako sa mi vlani ukázala v malej kaplnke pri nádhernej viacjazyčnej modlidbe so sestrou Jankou Maria Magdalská hneď som vedel, že ona je Žena Matka cez ktorú mi je dovolené uzdraviť sa a prijať ženy ako dokonale nádherné bytosti. Tak ich teraz vnímam, cítim. Vďaka

 4. Hana Hedvika Záhorcová says: Odpovědět

  Prosím, také bych ráda kontakt na učitelku posvátné sexuality. K postavě Máří Magdaleny mám hodně silný vztah a nyní čtu trilogii od Kathleen McGowanová, kde je hodně informací a i vazeb ke kraji Languedoc – jižní Francie, kde jsem žila … Ráda bych si přečetla tu knihu o které mluvíte. Dá se sehnat ještě někde, případně v češtině … ? Moc děkuji za informace a sdílení. Hana

 5. Milé ženy, děkuji za všechny zprávy. Knížka bohužel zatím v českém jazyce není. Až někdy nebudu mít co dělat, část channelingu přeložím:-). Kontakt na Inu najdete přes její web http://www.extaticke-zenstvi.cz, kde také píše o svých učitelkách. K dalším doporučeným knihám: kniha Hanky Blochové se dá koupit přes web http://www.sar-blochova.cz, knížka Tau Malachiho pokud vím už není k dostání, knížku Margaret Starbird by mohla – s ohledem na akademickou kariéru autorky – mít nějaká knihovna? Jinak děkujeme všem, kteří se každoročně účastní letního semináře k uctění Máří Magdaleny u nás na Zebíně v její kapličce. Letos se seminář konal pod názvem „Srdce Bohyně“ a byl vskutku požehnaný:-).

Napsat komentář